Merikotka »


H-TTransPlan

työpaketit
»
julkaisut
»
partnerit
»
yhteystiedot
»

Linkit »


    Helsinki-Tallinn Transport and Planning Scenarios (H-TTransPlan)


H-TTransPlan kartoittaa Helsinki-Tallinna alueen kehitystarpeita logistiikan ja aluesuunnittelun näkökulmasta. Projektin lopputuloksena tuotetaan vaihtoehtoiset strategiat suunnittelusta vastaavien viranomaisten työkaluiksi. Hanke yhdistää akateemisen tutkimuksen sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijat Suomenlahden molemmin puolin tuottaen tietoa ja analyysejä alue- ja kaupunkisuunnittelijoille yhteistyön ja yhteisen oppimisprosessin avulla.

Helsingin ja Tallinnan alueiden välisen yhteistyön tiivistämisen tarpeesta ja yhteistyön tuottamista hyödyistä vallitsee suuri yksimielisyys. Yhteistyö ei kuitenkaan ole konkretisoitunut aluesuunnittelun tasolla, jossa esimerkiksi kulkuyhteyksien kehittämiselle on nähty tarvetta. Vaikka liikenneyhteydet ovat yleisellä tasolla hyvät, ne eivät kuitenkaan palvele työ- ja liikematkaajien tarpeita riittävän tehokkaasti ympärivuotisesti. Liikenneyhteyksien parantamiseksi on esitetty muun muassa tunnelin rakentamista Helsingin ja Tallinnan välille. Visiot eivät ole perustuneet tutkittuun tietoon, jota tarvitaan päätöksenteon pohjaksi. Kaupunkien välisten liikenneyhteyksien kehittämisestä on puuttunut myös yhteinen näkemys. Kaupunkisuunnittelijoilla tulee olla käytettävissään yhteinen koordinoitu strategia Helsingin ja Tallinnan välisen liikennejärjestelmän kehittämisestä. Strategiaan on sisällytettävä myös näkemys siitä, miten nopea rautatieyhteys Rail Baltica kytketään liikennejärjestelmään.

Hankkeen sisältö

Hankkeessa selvitetään Helsinki-Tallinna -liikenneverkon kehittämistarpeita. Lähtökohtana on liike-elämän ja kaupunkisuunnittelun näkökulma, jolla pyritään parantamaan kaksoiskaupungin kilpailukykyä ja alueen asukkaiden liikennepalveluita. Hankkeessa hankitaan tietoa Tallinna-Helsinki välisen yhteyden matkustajaliikenteestä liikkuvuusselvityksellä ja tavarakuljetuksista tavaraliikenneselvityksellä, jotka molemmat ulotetaan myös liikkuvuuden selvittämiseen reitin vaikutusalueella.

Hankkeessa luodaan 2–3 skenaariota ja suoritetaan alueellisen kuljetusjärjestelmän vaikuttavuusarviointi. Alueellinen vaikuttavuusarvioinnin (territorial impact assesment = TIA) avulla tarkastellaan toimintatapojen tarkoitusperiä ja päämääriä, analysoidaan todennäköisiä skenaarioita ja identifioidaan alueellisen politiikan strategisia vaihtoehtoja.

Tutkimuksella tuotetaan suunnittelijoille tietoa, jolla vahvistetaan tietopohjaa Helsinki-Tallinna liikenneyhteyksistä ja vähennetään päätöksentekoon liittyvää epävarmuutta. Tältä pohjalta on mahdollista muodostaa Helsinki-Tallinna -kuljetusjärjestelmän kehittämiselle yhteinen suomalais-virolainen strategia, joka sisältää myös arviot riskeistä ja yhteyksien kasvupotentiaalista. Vaihtoehtoisten strategioiden lisäksi hankkeessa tuotetaan työkalupakki Helsinki-Tallinna kaksoiskaupunkialueen strategiselle kehittämiselle.

Hanke sisältää analyysin siitä, miten liikennejärjestelmässä eri liikennemuodot kytketään toisiinsa sekä Helsingissä että Tallinnassa. Hankeella on kytkös siten myös Rail Baltica -yhteyden toteutettavuusselvityksen kanssa, josta on mahdollista saada syötteitä HtTransPlan-hankkeeseen. H-TTransplan-hankkeessa käytettävä verkostoanalyysin mallinnuksen tulokset ovat käytettävissä kehitettäessä Etelä-Suomen ja koko Viron tie-, raideliikenne- ja lauttayhteyksiä.

Hankkeesta odotettavat tulokset
  • lisää tietoisuutta kuljetusjärjestelmän mahdollisista ongelmista ja kasvupotentiaalista
  • johtaa Helsinki-Tallinna -liikennejärjestelmän yhteisiin politiikkatason ohjeisiin ja spatiaalisen suunnittelun koordinointiin
  • tukee Helsinki-Tallinna -kaksoiskaupunkialueen alueellista suunnittelua tuottamalla pitkän aikavälin skenaariot
  • tarjoaa molemmissa kaupungeissa ratkaisuja liikennemuotojen yhdistämiselle
  • määrittää kaksoiskaupunkialueelle parhaan liikennejärjestelmän, joka tukee tasapainoista alueellista kehitystä ja kilpailukykyä
  • kehittää suunnittelijoille tiekartan, joka mahdollistaa suunnittelun ja poliittisten prosessien keskinäisen arvioinnin. Tiekartta johtaa sopimukseen 3-5 strategisesta projektista. Projektit voidaan toteuttaa kaksoiskaupunkialueella hankkeen jälkeen.
  • kehittää verkkoympäristöön interaktiivisen liikenneratkaisujen tietoalustan, jota alueellinen suunnittelu ja koulutus voivat käyttää projektin jälkeen.
Hankkeen partnereita ovat Helsingin ja Tallinnan kaupungit, paikallisviranomaiset ja yliopistot molemmista maista, Virosta ja Suomesta. Hankkeen pääpartneri (lead partner) on NPS Helsinki-Tallinn Euregio. Hanke toteutetaan tammikuun 2011 ja joulukuun 2012 välisenä aikana. H-Ttransplan on EAKR-hanke, joka toteutetaan Central-Baltic Interreg IV A 2007-2013 ohjelman Etelä-Suomi-Viro -alaohjelmassa.

Lisätietoja

tutkimusasiantuntija Pekka Sundberg, puh. 040 351 0507, pekka.sundberg(at)utu.fi
professori Ulla Tapaninen, puh. 050 525 8131, ulla.tapaninen(at)utu.fi
tutkimusasiantuntija Antti Posti, puh. 040 485 5686, antti.posti(at)utu.fi