Merikotka

laiva

Merenkulkualan huippuosaamista

Merikotka tuottaa korkeatasoista Suomenlahden olosuhteisiin sovellettua tutkimusta yhteistyöyliopistojen, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa. Merikotkan erityispiirre ja merkittävä vahvuus on poikkitieteellisen tutkimuksen synnyttäminen kaikkien mukana olevien toimijoiden kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on parantaa meriliikenteen turvallisuutta, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä ja meriympäristön suojelun edellytyksiä Suomenlahden ja koko Itämeren alueella. Suomenlahden luonnon ainutlaatuisten luontoarvojen suojelu edellyttää korkeatasoista tutkimusta. Merenkulkuun ja logistiikkaan liittyvällä tutkimuksella vahvistetaan yritysten asiantuntemusta ja erityisesti Kaakkois-Suomen asemaa logistiikan huippuosaajana. Merikotka muodostaa nykyisellään noin 44 hengen tutkijayhteisön.

Merikuljetukset ja satamatoiminnot

Aihepiirin tutkimus jakautuu Merikotkassa merenkulkuun ja satamatoimintoihin, jonka ryhmää Kymenlaakson ammattikorkeakoulu koordinoi. Tutkimusalueeseen kuuluu myös merenkulun logististen järjestelmien tutkimus, jota tehdään Turun yliopiston Brahea-keskuksen Kotkan toimipisteessä. Ryhmää johtaa yksikön johtaja professori Tommi Inkinen. Molempien ryhmien tutkimuskohteita ovat merenkulun liikennevirrat, satamatoiminnot, transitoliikenne sekä kuljetusketjujen tietojärjestelmät ja turvallisuutta.

Merenkulun turvallisuus ja teknologinen kehitys

Merenkulun ja talvimerenkulun turvallisuuden tutkimusryhmää johtaa professori Pentti Kujala Aalto-yliopistosta. Merenkulun turvallisuuden tutkimuksessa keskitytään merenkulun riskienhallintaan ja talvimerenkulun turvallisuuteen.

Meriliikenteen ympäristövaikutukset ja meriympäristö

Kalastusbiologian professori Sakari Kuikka ja monitieteisen riskianalyysin professori Samu Mäntyniemi Helsingin yliopistosta toimivat meriympäristöön ja riskianalyysiin liittyvien tutkimusryhmien vastaavina. Ryhmän tutkimus liittyy merenkulun ympäristövaikutuksiin (öljyonnettomuuden ja vaarallisten aineiden vaikutukset, vaikutukset kalastukselle, uhanalaisille lajeille ja virkistyskäyttöön, liikenteen päästöt) ja meriympäristöön (rehevöityminen, monitieteiset riskitutkimukset).

Mainittujen tutkimusryhmien lisäksi Merikotka-tutkimuskeskuksen toimintaan liittyy Metsähallituksen Kotkassa toimiva tutkimusyksikkö.

Tutkimuskeskuksen tukipalvelut

Tutkimuskeskuksen ytimenä toimii Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys, Merikotka ry, joka tuottaa tutkimuksen tukipalveluita, edesauttaa tutkimuskeskuksen toimintaa ja yhteistyötä eri osapuolten välillä. Merikotka ry:n jäseniä ovat Aalto-yliopisto, Cursor Oy, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Helsingin yliopisto, Kotkan Maretarium Oy, Kotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Metsähallitus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Turun yliopisto, Liikenteen turvallisuusvirasto ja Suomen ympäristökeskus.