Lähtöaika

Aluksen lähtöaikatiedon laatu ja saatavuus

  • < Takaisin
  • hanke
  • Ajankohtaiset
  • Julkaisut

Aluksen satamakäynnin tehokkuus on kaikkien kuljetusketjun osapuolten yhteinen tavoite. Nykyistä tarkempi ja ajantasaisempi tieto alusten saapumisesta ja lähtemisestä voi johtaa resurssien järkevämpään käyttöön ja kustannussäästöihin. Aiemmat tutkimuksemme ovat keskittyneet pääosin saapumisaikatietoon, nyt selvitämme aluksen lähtöaikatiedon laatua ja saatavuutta.

Miten lähtöaikatieto muodostuu, kulkee ja päivittyy?

Satamasta uloslähtevien alusten aikataulutietojen laadussa ja saatavuudessa on tunnistettu kehityskohteita. Ongelmat tiedon ajantasaisuudessa tai välittymisessä voivat vaikeuttaa hinauksen, luotsauksen tai jäänmurron suunnittelua. Tästä aiheutuu häiriöitä ja lisäkustannuksia koko kuljetusketjulle. Vaikutukset voivat ulottua aina lähtevän aluksen määräsatamaan asti.

Lähtöaika-projektissa selvitämme, mitkä tekijät vaikuttavat alusten satamakäyntien aikataulutiedon muodostumiseen ja kulkuun. Kartoitamme lähtöaikatietojen laatua ja saatavuutta eri satamaliikenteen toimijoiden yhteistyön näkökulmasta. Aineistoa kerätään haastattelemalla sataman toimijoita ja muita asiantuntijoita. Pyrimme myös saattamaan satamakäynnin osapuolia yhteen pohtimaan tiedonkulun kehittämistä digitalisaation mahdollistamin uusin keinoin.

Selvitys tukee käynnissä olevaa DigiPort-hanketta, jossa tutkitaan satamien digitalisaatiota ja kehitetään avoimen datan hyödyntämistä satamissa.

Tarkka lähtöaikatieto on myös ehdoton toimintaedellytys meriliikenteen digitalisaation eri osa-alueiden, kuten automaation ja etäluotsauksen, edistymiselle.

Rahoitus

Projektin kokonaisbudjetti on 20 106 euroa, ja sen rahoittaa Kymenlaakson Liiton AIKO-ohjelma ja Merenkulun säätiö.

Janne Saarikoski Projektitutkija

Toteutusaika

1.8.2018 - 30.4.2019