Takaisin projektilistaukseen

Vähähiiliset satamatoiminnot

Vähähiiliset satamatoiminnot -hankkeen tavoitteena on satamien ja niiden yhteydessä toimivien yritysten toimintaympäristön edistäminen vähähiiliseen suuntaan edesauttamalla satamatoimintojen eko- ja energiatehokkuutta. Kiristyvän ympäristölainsäädännön ja uusien säännösten vuoksi uudet vähäpäästöiset polttoaineratkaisut ovat ajankohtainen tutkimusaihe. EU:n strategisen linjauksen mukaan riittävässä määrässä satamia tulee olla nesteytetyn maakaasun (LNG) toimitusmahdollisuus vuoteen 2025 mennessä (TEN-T). Tämä johtaa siihen, että useissa Etelä- ja Länsi-Suomen satamissa tullaan lähitulevaisuudessa käsittelemään maakaasua. Tämän vuoksi hankkeessa pyritään tuottamaan uutta tietoa suorista maakaasupäästöistä satamien kuljetusketjuissa ja kehitetään päästöjen mittaustekniikkaa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeessa tutkitaan muita vaihtoehtoisia polttoaineita ja niiden käyttömahdollisuuksia.

Lisäksi viime vuosina perinteisen lainsäädännön rinnalle ovat nousseet myös muut hallinnolliset ja ympäristöpoliittiset ohjauskeinot. Näiden lisäksi satamat pyrkivät myös itse vapaaehtoisin keinoin vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia kehittämällä esimerkiksi best practices -menetelmiä ja osallistumalla erilaisiin sataman ympäristövaikutuksia vähentäviin toimenpiteisiin. Satamat eivät kuitenkaan ole kovin aktiivisesti jakaneet kehittämiään best practices -menetelmiä eteenpäin, joten tällä hetkellä kaikkia parhaita käytäntöjä ei tunneta tai osata hyödyntää riittävällä laajuudella. Laaja best practices -datapankki auttaisi satamia toteuttamaan ympäristönsuojelullisia toimenpiteitä tehokkaasti ja kustannustehokkaasti. Kasvavan ympäristötietoisuuden ja aktiivisuuden myötä satamissa on myös kasvanut tarve kehittää energiatehokkuutta. Tämän hankkeen yhtenä tavoitteena onkin laatia energiaseurantamalli, jota voidaan käyttää suomalaisissa satamissa energiatehokkuuden parantamiseksi.

Konkreettisina tulostavoitteina on kehittää satamien suorituskyvyn mittaristo, jonka avulla satamat voivat arvioida oman ympäristövastuullisuutensa tilaa. Lisäksi kehitetään best practice -menetelmien datapankki, luodaan satamien käyttöön soveltuva energiaseurantamalli sekä selvitetään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa ja niihin liittyviä päästöriskejä logistiikan alalla.

Hankkeen päähakijana toimii Meriturvallisuuden ja –liikenteen tutkimus yhdistys, kumppaneina ovat Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun ammattikorkeakoulu ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittavat Euroopan Unionin aluekehitysrahasto, Kymenlaakson liitto, Haminakotkan Satama Oy, Loviisan Satama Oy, Kotkan kaupunki, Turun Yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun ammattikorkeakoulu ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2015-31.3.2017 ja hankkeen budjetti on 489 604€.

logotvassykka

Vähähiiliset satamatoiminnot