Hankkeen tavoitteena on uudistaa digitalisaation ja avoimen tiedon avulla satamien liiketoimintamahdollisuuksia ja etsiä satamille uusia keinoja hyödyntää ja hyötyä digitalisaation murroksesta liiketoiminnassaan. Hanke toimii pioneerina satamien digitalisaation avaukselle pyrkien samalla pitkäjänteiseen kehittämisyhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuoda satamanpitäjien esimerkeillä ymmärrystä digitalisuudesta sekä herättää muissa logistiikka-alan toimijoissa kiinnostusta ja sitoutumista digitalisuuden tuomiin liiketoiminnan mahdollisuuksiin.

Satamien viime vuosien heikko taloudellinen kehitys ja muutoksille konservatiivinen ympäristö ovat syitä miksi satamat ovat osittain jääneet digitaalisessa kehityksessä taka-alalle. Automaation rooli on kuitenkin kasvamassa satamissa ja uudenlaisilla toimintaa ohjaavilla digitaalisilla järjestelmillä tavoitellaan tilojen käytön optimointia ja solmukohtien avaamista operoinnissa sekä pyritään minimoimaan työvoimakustannuksia. Tänä päivänä digitalisaatio ja automaatio satamissa on keskittynyt lähinnä lastin käsittelyyn, jolloin muut satamaoperaation osa-alueet ovat pääasiassa jääneet digitalisaation ulkopuolelle.

Hankkeessa koordinoidaan satamien infrastruktuuria koskevaa tietoa yhteen Liikenneviraston avoimien tietovarantojen kanssa. Hankkeessa järjestetään tiedon avaamista koskevaa koulutusta sekä avoimen tiedon ja digitalisaation työpajoja satamille ja satamasidonnaisille yrityksille Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa. Hanke tuo uudenlaisia työkaluja yritysten toimintojen digitalisointiin. Yhdistämällä avoimia tietovarastoja voidaan kehittää satamien toimintaa, tukea päätöksentekoa ja luoda uusia lisäarvopalvelua. Hankkeen aikana kartoitetaan ja avataan sataman infrastruktuuria koskevaa tietoa avoimen tiedon muodossa data-osaajille, ratkaisun kehittäjille ja avoimen tiedon hyödyntäjille. Hanke järjestää myös Hack the Port -hackathonin, joka on innovaatioita ja datan käyttöä kiihdyttävä tapahtuma. Sen tarkoitus on ratkaista sataman toiminnallisia haasteita ja kartoittaa uusia avoimeen dataan perustuvia ratkaisuja digitaalisuuden keinoin. Lisäksi hankkeen aikana luodaan skenaarioita tulevaisuuden digitaalisista satamista ja digitalisoituvasta merenkulkualasta.

Hanke tukee Kymenlaakson RIS3 -strategiaa ja EU:n Itämeristrategiaa alueiden yhdistämiseen älykkäillä, kestävillä ja osallistavilla logistiikan digitaalisilla ratkaisuilla sekä LVM:n älykästä robotiikkaa ja automaatiota edistäviä avoimia ekosysteemejä, joissa miehittämättömän meriliikenteen käynnistäminen on keskeisellä sijalla.

Hankkeessa on mukana päähakijana Meriturvallisuuden ja –liikenteen tutkimusyhdistys, osatoteuttajina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus sekä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Hanke tehdään tiiviissä yhteistyössä satamien ja Liikenneviraston kanssa. Hanke on 2-vuotinen ja kestää 2017 lopusta 2019 syksyyn. Budjetti on 366 347€. Rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta (EARK), HaminaKotkan Satamalta, Turun Satamalta ja loput toteuttajien omarahoituksena.