DigiPort-hankkeessa tutkitaan satamien digitalisaatiota ja kehitetään avoimen datan hyödyntämistä satamissa. Hankkeessa:

  • tuetaan tutkimustiedolla satamien digitalisaatiota
  • autetaan satamia luomaan uusi toimintamalli infrastruktuuriin liittyvän tiedon julkaisemiseksi avoimena datana.

Digitalisaation ennakointi on tärkeää
Digitalisaatio on voimakas megatrendi, jonka vaikutuksia on syytä ennakoida. DigiPort-hankkeessa tutkitaan, mikä on satamien digitaalisuuden nykytila, miten yleinen digitalisaatiokehitys vaikuttaa satamiin sekä miten digitaalisuutta voitaisiin lisätä ja hyödyntää satamissa. Onnistuneilla digitaalisilla ratkaisuilla on mahdollista lisätä koko satamayhteisön, eli satama-alueen yritysten ja toimijoiden, kustannustehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä parantaa työntekijöiden työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä.

Avoin data on digitaalisuuden polttoainetta
Digitalisaatio on muutosprosessi kohti laajamittaisempaa datan ja digitaaliteknologioiden yhdistämistä. Muutoksen tavoitteena satamissa on toimintojen sujuvuuden ja suorituskyvyn parantaminen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien luonti. DigiPort-hanke keskittyy työkalujen eli teknologioiden sijaan dataan ja sen avaamiseen. Avoimella datalla tarkoitetaan koneluettavassa muodossa olevaa tietoa, joka on julkista, maksutonta käyttää ja sen omistaja on antanut siihen vapaan käyttöoikeuden.

Tieto satamien perusrakenteista käyttöön
Käytännön kehittämistyönä DigiPort-hankkeessa kartoitetaan, mitä satamien infrastruktuuriin eli perusrakenteisiin liittyvää tietoa voitaisiin avata avoimen datan muotoon ja mitä ei. Tällainen tekninen tieto liittyy esimerkiksi satamien tie-, raide- ja vesiväyliin, laitureihin, rakennuksiin ja verkkoihin. Jos mahdollista, dataa kannattaa avata, jotta se saadaan hyödyttämään kaikkia satamissa toimivia. Hankkeessa järjestetään infrastruktuuritiedon käsittelijöille koulutusta ja annetaan ohjeistusta avoimen datan kysymyksiin liittyen. Avatun datan jakamiseksi perustetaan datakatalogi, josta saatavien tietovarantojen avulla voidaan tehostaa satamassa toimivien organisaatioiden nykyisiä toimintoja ja kehittää aivan uusia, ennennäkemättömiä palveluita.

Suorituskykyiset satamat Suomen etu
Maamme tarvitsee sujuvia ja suorituskykyisiä satamia. Sekä maa- että meriliikenne digitalisoituvat nyt vauhdilla. DigiPort-hanke tukee satamia niiden digitalisaatiopyrkimyksissä.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2017–30.9.2019 ja se koostuu seitsemästä työpaketista:

  1. koulutus avoimesta datasta ja satamien infrastruktuuridatan avaamisesta Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa
  2. nykytilaselvitys ja työpajoja satamien digitalisaatiosta Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa
  3. satamatiedon avaamisen kartoitus, mitä satamien infrastruktuuriin liittyvää dataa voidaan avata ja miten?
  4. datakatalogin perustaminen, minkä avulla voidaan yhdistää ja jakaa avoimia tietovarantoja, ja siten kehittää satamien toimintaa, tukea päätöksentekoa ja luoda uusia palveluja satamiin
  5. Hack The Port -hackathontapahtuma kevättalvella 2019, jossa opiskelijoista koostuvat tiimit kehittävät uusia avoimeen dataan perustuvia palveluja ja ratkaisuja satamayhteisön tunnistamiin ongelmiin
  6. satamien ja liikenneviranomaisten yhteistyön tiivistäminen satama- ja liikennetiedon yhdistämiseksi
  7. noin 10 vuoden päähän katsovat tulevaisuusmallit digitaalisista satamista ja digitalisoituvasta meriliikenteestä

Hankkeessa on päätoteuttajana Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys Merikotka, osatoteuttajina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus MKK sekä Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä satamien, Suomen Satamaliiton ja Liikenneviraston kanssa. Budjetti on 366 347 €. Rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta, HaminaKotka Satama Oy:ltä, Turun Satama Oy:ltä ja loput toteuttajien omarahoituksena.

 

            

     

#digitalisaatio #avoindata #satama #DigiPort #MerikotkaCentre