DigiPort-hankkeessa haetaan tehokkuutta ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia satamiin käyttäen hyväksi digitaalisuutta ja avointa tietoa. Hankkeessa yhdistyy satamien digitalisaation ennakoiva tutkimus ja käytännön kehittämistyö satamatiedon hyödyntämiseksi.

Digitalisaation ennakointi on tärkeää
Digitalisaatio on voimakas megatrendi, jonka vaikutuksia tulee ennakoida. DigiPort-hankkeessa tutkitaan miten digitalisaatio vaikuttaa satamiin sekä miten digitaalisuutta voitaisiin lisätä ja hyödyntää satamissa. Onnistuneilla digitaalisilla ratkaisuilla on mahdollista lisätä yritysten kustannustehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä parantaa työntekijöiden työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä.

Avoin data on digitaalisuuden polttoainetta
Digitalisaatio on muutosprosessi kohti laajamittaisempaa datan ja digitaaliteknologioiden yhdistämistä, tavoitteena satamatoimintojen sujuvuuden ja suorituskyvyn parantaminen. DigiPort-hanke keskittyy työkalujen eli teknologioiden sijaan dataan ja sen avaamiseen. Avoimella datalla tarkoitetaan tietoa, joka on julkista, maksutonta, koneluettavassa muodossa ja sen omistaja on antanut siihen vapaan käyttöoikeuden.

Tieto satamien perusrakenteista käyttöön
Konkreettisena toimena kartoitetaan mitä satamien infrastruktuuriin eli perusrakenteisiin, kuten liikenneväyliin, rakennelmiin ja verkostoihin, liittyvää tietoa voidaan avata avoimen datan muotoon ja mitä ei. Jos mahdollista, dataa kannattaa avata, jotta se saadaan hyödyttämään kaikkia satamissa toimivia. Avatulle tiedolle perustetaan hankkeessa datakatalogipalvelu, jonka avulla voidaan tehostaa satamassa toimivien organisaatioiden nykyisiä toimintoja ja kehittää aivan uusia, ennennäkemättömiä palveluita.

Suorituskykyiset satamat Suomen etu
Maamme tarvitsee sujuvia ja suorituskykyisiä satamia. Sekä maa- että meriliikenne digitalisoituvat nyt vauhdilla. DigiPort-hanke tukee satamia niiden digitalisaatiopyrkimyksissä.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2017–30.9.2019 ja se koostuu seitsemästä työpaketista:

  1. koulutus avoimesta datasta ja satamien infrastruktuuritiedon avaamisesta Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa
  2. nykytilaselvitys ja työpajoja satamien digitalisaatiosta Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa
  3. tiedon avaamisen kartoitus, mitä satamiin liittyvää dataa voidaan avata ja miten?
  4. datakatalogipalvelun perustaminen, minkä avulla voidaan yhdistää avoimia tietovarantoja ja siten kehittää satamien toimintaa, tukea päätöksentekoa ja luoda uusia lisäarvopalveluja
  5. Hack The Port -hackathontapahtuma kevättalvella 2019, jossa opiskelijoista koostuvat tiimit kehittävät uusia avoimeen dataan perustuvia palveluja ja ratkaisuja satamien tunnistamiin haasteisiin
  6. satamien ja liikenneviranomaisten yhteistyön tiivistäminen satama- ja maaliikennetiedon yhdistämiseksi
  7. noin 10 vuoden päähän katsovien tulevaisuusmallien rakentaminen digitaalisista satamista ja digitalisoituvasta merenkulkualasta

Hankkeessa on päätoteuttajana Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys Merikotka ry, osatoteuttajina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus MKK sekä Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä satamien ja Liikenneviraston kanssa. Hanke on 2-vuotinen ja kestää 2017 lopusta 2019 syksyyn. Budjetti on 366 347 €. Rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), HaminaKotkan Satama Oy:ltä, Turun Satama Oy:ltä ja loput toteuttajien omarahoituksena.