Takaisin projektilistaukseen

Satamien ympäristövaikutusten hallinta – vertaileva selvitys

Suomen satamien kilpailutilanne ulkomaisten satamien kanssa on kova. Koska Etelä-Suomen alueella satamatoiminnan ja logistiikan merkitys on suuri, on tarvetta pohtia, miten kilpailuasemaa voitaisiin parantaa. On havaittu, että satamien ympäristövaikutusten hallintakäytännöt vaihtelevat suuresti eri maiden välillä, vaikka esimerkiksi EU:n alueella lainsäädännölliset vaatimuksen pohjautuvat yhteiseen EU-lainsäädäntöön. Erilaiset toimintatavat ympäristövaikutusten hallinnassa voivat vaikuttaa satamien kehittämis- ja laajentamismahdollisuuksiin sekä satamien kilpailukykyyn. Eri maiden ja satamien ympäristövaikutusten hallinnasta ei ole kuitenkaan löydettävissä kattavaa selvitystä eikä vertailua siitä, miten vaatimuksia käytännössä pannaan toimeen.

Satamien ympäristövaikutusten hallinta -vertaileva selvitys -projektin tavoitteena on tuottaa tietoa satamien ympäristövaikutusten hallintakäytännöistä etenkin niissä Itämeren maissa, joiden satamilla on merkittävä rooli suomalaisten kuljetusketjujen kannalta. Projekti pyrkii selvittämään, miten paljon erilaiset toimintatavat ympäristöasioissa vaikuttavat satamien kilpailukykyyn ja millä tavoin näitä tapoja voidaan käyttää hyväksi markkinoinnissa.

Projektissa syntyvän tiedon perusteella muodostetaan johtopäätökset siitä, miten paljon erilaiset toimintatavat ympäristöasioissa vaikuttavat satamien kilpailukykyyn, millä tavoin näitä tapoja voitaisiin käyttää hyväksi markkinoinnissa sekä onko näitä tapoja tarvetta yhtenäistää kansainvälisellä tasolla. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää satama-alaa koskevassa päätöksenteossa ja se tuottaa vertailevaa tietoa eri maiden satamien toimintatavoista satama-alan toimijoille sekä satamien ympäristövaikutuksia hallinnoiville viranomaisille Suomessa.

Projektissa ovat mukana Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys sekä Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Kotkan yksikkö.

Selvitystä rahoittavat Kymenlaakson liitto sekä Turun yliopisto, Kotkan kaupunki, HaminaKotkan Satama Oy, Finnpilot Pilotage Oy ja Helsingin Satama.

logot

Satamien ympäristövaikutusten hallinta - vertaileva selvitys