TalviSÖKÖ-selvitys öljyvahingon torjunnasta talviolosuhteissa

TalviSÖKÖ-projektissa (Alusöljyvahingon rantapuhdistus talviolosuhteissa) selvitettiin pelastusviranomaisten toimeksiannosta jää- ja pakkaskaudella hyödynnettäviä öljyntorjunta- ja keräysmenetelmiä.

Projekti toteutettiin öljyntorjuntaviranomaisten ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun yhteistyöllä. Projektityö käynnistyi kirjallisuusselvityksellä, jossa kartoitettiin olemassa olevaa tietoa talvisesta öljyntorjunnasta. Kirjallisuusselvityksen avulla koottua tietoa täydennettiin asiantuntijahaastatteluilla sekä kohdealueen pelastus- ja ympäristöviranomaisten yhteisellä työryhmätyöskentelyllä. Työryhmätyöskentelyyn, haastatteluihin ja aineiston kommentointiin osallistuivat Länsi-Uudenmaan, Helsingin kaupungin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Kainuun pelastuslaitokset, Uudenmaan, Kaakkois-Suomen ja Lapin ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteenlaitos, Aker Arctic Technology Inc., Meritaito Oy ja Lamor Corporation Ab. Projektin rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR (Päijät-Hämeen liitto), Kyamk sekä Kymenlaakson, Itä-Uudenmaan, Helsingin kaupungin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset.

Tulokset koottiin toimintaohjeeksi, jota voidaan hyödyntää lakisääteisten öljyntorjuntasuunnitelmien rinnalla. Toimintaohje sisältää kuvauksen öljyn käyttäytymisestä lumessa ja jääolosuhteissa, katsauksen öljypäästön havainnointiin ja seurantamenetelmiin, talvisten torjuntaskenaarioiden ryhmittelyn ja erilaisiin skenaarioihin soveltuvien torjunta- ja keräysmenetelmien kuvaukset. Lisäksi selvitys käsittelee rannalla käytettäviä torjunta- ja keräysmenetelmiä, torjuntatyön työturvallisuutta sekä öljyisen vahinkojätteen logistiikkaa kylmissä olosuhteissa.

TalviSÖKÖ-projektin tulokset liitetään osaksi pelastustoimen öljyntorjuntaohjeistusta. Selvitys palvelee erityisesti hanketyöhön osallistuneiden pelastuslaitosten öljyntorjunnan valmiussuunnittelua mutta on hyödynnettävissä laajemminkin. Tuloksia tullaan hyödyntämään esimerkiksi kansallisessa öljyntorjuntakoulutuksessa.

Projektin aikana nousi esille jatkotutkimustarpeita, joiden ratkaisemiseksi hanketyötä tulisi jatkaa. Tärkeimmäksi jatkotoimenpiteeksi arvioitiin operatiivisen torjuntakyvyn varmistaminen käytännön harjoitustoiminnan kautta. Talvitorjuntateknikoiden nykykehitys on nopeaa, joten myös toimintatapoja suuren öljyvahingon talvitorjuntaan tulee kehittää edelleen.

Projektin tulokset ovat ladattavissa osoitteessa www.kyamk.fi/soko.

Lisätietoja:

Ilpo Tolonen, pelastuspäällikkö, Kymenlaakson pelastuslaitos
Leif Ekholm, palomestari, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Olli Kilpeläinen, öljyntorjuntamestari, Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Stig Saarinen, palomestari, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Timo Laine, ympäristöinsinööri, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Timo Heino, insinööri, Uudenmaan ELY-keskus
Justiina Halonen, tutkimuspäällikkö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu