Väitös Vellamossa 6.3.2015: Merenkulun turvallisuus hahmottuu mallinnuksen avulla

Turvallinen merenkulku on monimutkainen kokonaisuus, jota ei ymmärretä läpikotaisin ja jota ei pystytä suoraan mittaamaan. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa väittelevän Maria Hännisen väitöskirjassa on pyritty lisäämään ymmärrystä siitä, kuinka turvallista merenkulku on tarkastelemalla useiden turvallisuuteen liittyvien tai sitä epäsuorasti mittaavien indikaattoreiden välisiä riippuvuuksia. Taustalla on ajatus, että riippuvuuksista muodostuva kokonaisuus kertoo enemmän kuin indikaattoreiden tarkastelu yksittäin. Kokonaisuuksista hahmottuva käsitys merenkulun turvallisuuden tilasta voi siten tukea turvallisuusjohtamistyötä ja päätöksentekoa.

Väitöskirjassa meriturvallisuutta on lähestytty useasta täydentävästä näkökulmasta keskittyen mm. onnettomuuksien aiheutumiseen, laivojen turvallisuustarkastuksiin ja turvallisuusjohtamisjärjestelmiin. Työn tulokset tukevat käsitystä, ettei turvallisuuden tilaa pystytä määrittämään yksittäisten tekijöiden avulla. Väitöskirjassa turvallisuustekijöiden riippuvuudet on mallinnettu todennäköisyyspohjaisten Bayes-verkkojen avulla. Työssä todetaan niiden soveltuvan hyvin mallinnustyökaluksi, kun kuvattavana kohteena ovat monimutkaiset vuorovaikutukset, joihin sisältyy epävarmuutta. Lisäämällä merenkulussa kerättävän ja jaettavan turvallisuustiedon määrää pystytään epävarmuutta pienentämään ja mallien käyttökelpoisuutta kasvattamaan.

DI Maria Hänninen väittelee 6.3.2015 klo 12 Aalto-yliopinston insinööritieteiden korkeakoulussa aiheesta ”Bayesian network modeling of potential patterns in maritime safety performance” (Merenkulun turvallisuustekijöiden riippuvuuksien mallinnus Bayes-verkoilla). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Merikeskus Vellamo, auditorio, Tornatorintie 99, Kotka.

Vastaväittäjänä on emeritusprofessori B.J.M. Ale, Delft University of Technology, Alankomaat.

Väitöskirja on luettavissa Aaltodoc-julkaisuarkistossa.

Väitöstiedote kokonaisuudessaan (pdf).

Marian_vaitoskirja