Satamien digitalisaatio kiinnosti DigiPortin AamuAreenalla

DigiPort-hankkeen osatoteuttaja TIEKE järjesti AamuAreena-keskustelutilaisuuden perjantaina 9.11.2018 Helsingin MOW:issa. AamuAreena-tilaisuuksien tavoitteena on tulla kuuntelemaan, keskustelemaan ja solmimaan uusia kontakteja herättävien aiheiden ja kahvikupposen äärelle. Tällä kertaa aiheena oli satamien digitalisaatio ja avoin data.

Tilaisuuden aloitti Suomen Satamaliitto ry:n apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola, joka kuvasi sataman toimintaa Kylli-tädin hengessä mainiolla piirroksella. Satamaliiton jäsenyritykset ovat satamayhtiöitä, jotka tarjoavat satamassa toimiville yrityksille infran ja toimintaedellytykset. Digitalisaatio näkyy satamissa ensimmäisenä porttitoiminnoissa, jotka ovat pitkälti automatisoituja. Uusia lisäarvopalveluja kehitetäänkin satamanpitäjien toimesta mm. porttitoimintojen ympärille.

Kirstin jälkeen äänessä oli DigiPort-hankkeen projektipäällikkö Janne Saarikoski Merikotkasta, joka kertoi jo puolivälin ylittäneen hankkeen kuulumisia. Janne pohjusti esityksessään avoimen datan merkitystä koko liikennejärjestelmän sujuvuuden kannalta. Myös satamayhteisön sisällä parantunut tiedon jakaminen johtaa jaettuun tilannekuvaan, jolloin kaikki satamassa toimivat tahot tietävät, mitä satamassa tapahtuu.

Tilaisuuden virallisen osion jälkeen keskustelu jatkui tiiviinä vielä pitkän aikaa, ja uusia kontakteja solmittiin. Yhteinen näkemys oli, että satamien digitalisaatio on juuri nyt polttava teema, johon ei löydy yhtä valmista ratkaisua. Tarvitaan paljon yhteistyötä ja myös joustavuutta datan jakamisessa.

DigiPort esillä Laivameklarien menestystapahtumassa

DigiPort-hanke oli mukana Suomen Laivameklariliiton järjestämässä Call the Agent -tapahtumassa. Suomen agentit, meklarit ja laivanselvittäjät kokoontuivat torstaina 4.10. 2018 yhteiseen syystapaamiseen Helsinkiin. Paikalla Ruoholahdessa oli yli 100 alan ammattilaista. Call The Agent October Summit järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Tapahtuma on vuosittain toistuva alan ja yhteistyökumppanien kohtaaminen, jossa on mahdollista tavata samaa työtä tekeviä eri puolilta maata ja saada tietoa ajankohtaisista kehityshankkeista.

DigiPort-hankkeen projektitutkija Janne Saarikoski veti yhteen ajankohtaisten hankkeiden antia. Sataman perustana toimii maa- ja vesialueet käsittävä infrastruktuuri. DigiPort-hanke keskittyy infran avoimeen dataan. Infran päällä kulkee liikenne, johon liittyen esillä oli miehittämättömien alusten tulevaisuusvisioita sekä uusi digitaalinen luotsitilaussovellus. Satamatoimintoihin liittyy olennaisesti viranomaisvalvonta, jonka tulevaisuudennäkymiä kuultiin Tullilta ja Rajavartiolaitokselta. Satamiin liittyy myös kuljetusketjun tietoja, jotka sisältävät sensitiivistä tietoa, esimerkiksi liikesalaisuuksia. Lohkoketjusovellukset ovat yksi mahdollisuus jakaa luottamuksellista tietoa siihen oikeutetuille.

Tapahtumasta lisätietoa löytyy Suomen Laivameklariliiton tiedotteesta.

DigiPort

Suomen syrjäinen sijainti nostaa teollisuutemme logistiikkakustannuksia. Digitalisaatiolla haetaan uutta tehokkuutta myös satamiin. Täysautomaattinen lastinkäsittely ei kuitenkaan ole ohuilla lastivirroillamme vielä realismia. Onkin löydettävä suomalaisiin satamiin sopivia digitaalisia ratkaisuja, jotka parantavat sujuvuutta, suorituskykyä, työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä.

DigiPort-hankkeessa tavoitteena on tuottaa uutta tutkimustietoa satamien digitalisaatiosta ja kehittää avoimen datan toimintamalli satamanpitäjille. Avoimella datalla satamat voivat lähteä mukaan digitalisaatioon konkreettisesti ja ilman jätti-investointeja. Digitalisaatio toteutuu pienin askelin avaamalla tietoja, jotka ovat jo julkisia, mutteivät vielä teknisesti avoimen datan muodossa.

Liikenne palveluna (MaaS) -toimintamalli tekee tuloaan myös tavaraliikenteen puolelle. Liikennepoliittisesti on linjattu, että liikenteen solmukohtien, kuten satamien, tulee jatkossa tarjota avoimemmin tietoa koko liikennejärjestelmän toimivuuden tarpeisiin. DigiPort-hanke auttaa osaltaan uuteen toimintatapaan sopeutumisessa.

Uutta tutkimustietoa ennakoinnin ja päätöksenteon tueksi

Ensiksi kartoitamme nykytilaselvityksellä, miten dataa ja digitaaliteknologioita hyödynnetään suomalaisissa satamissa sekä mitä ajatuksia digitalisaatio herättää. Aineistoa kerätään kirjallisuuskatsauksella, asiantuntijahaastatteluilla, satamanpitäjille suunnatulla kyselyllä, tutustumalla satamien käytössä oleviin järjestelmiin sekä Kotkassa ja Turussa järjestettävillä työpajoilla.

Sitten laadimme tulevaisuusmalleja, joiden avulla hahmotetaan, miten liikenteen, logistiikan ja yhteiskunnan digitalisaatiokehitys vaikuttaa satamiin. Pohdimme myös, miten datan ja digitaaliteknologioiden hyödyntämistä satamissa voitaisiin lisätä.

Avoimen datan toimintamallin kehittäminen satamiin

Avoin data on digitaalista tietoa, joka on koneluettavassa muodossa, julkista ja ilmaista. DigiPortissa kehitetään satamille toimintamalli niiden infraa eli perusrakenteita koskevien valikoitujen tietojen julkaisemiseksi avoimena datana. Yhdistelemällä erilaisia avoimia ja yksityisiä tietoaineistoja voidaan luoda uusia innovaatioita, palveluja ja liiketoimintaa satamiin.

Yhteistyössä hankkeen pilottisatamien HaminaKotkan ja Turun satamien kanssa kartoitetaan, mitä infradatoja voitaisiin avata ja miten. Teknisiä tietoja satamien perusrakenteista eli tie-, raide- ja vesiväylistä, rakennelmista, alueista, verkostoista jne. on jo julkisesti verkosta saatavissa. Vasta julkaiseminen avoimena datana antaa satamanpitäjälle kontrollin tietojen oikeellisuuteen. Aineiston kuvailu- eli metatietojen avulla voidaan vaikuttaa siihen, että dataa käytetään oikein.

Avoin data on uusi ilmiö satamissa. Järjestämme satamayhteisön jäsenille koulutusta Kotkassa ja Turussa sekä laadimme oppaan datan avaamisesta.

Avatut data-aineistot tallennetaan hankkeessa perustettavalla tietokantapalvelimella sijaitsevaan datakatalogiin, josta sovelluskehittäjät ja muut käyttäjät löytävät ne metatietoineen.

Innovaatioiden kiihdyttämiseksi järjestämme ”Hack The Port” -hackathonin kevättalvella 2019. Tapahtumassa opiskelijoista koostuvat tiimit kehittävät uusia avoimeen dataan perustuvia palveluja ja ratkaisuja satamayhteisön tunnistamiin ongelmiin.

Liikennevirasto tarjoaa kattavasti staattista väylätietoa sekä dynaamista liikennetietoa avoimena datana sovelluskehitykseen. Tietovirrat tyypillisesti katkeavat, kun saavutaan sataman alueelle. Tulevaisuuden liikenne tarvitsee katkeamattoman datavirran. Siksi pyrimme edistämään satamien ja liikenneviranomaisten välistä yhteistyötä dataan liittyen.

Rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 366 347 euroa, ja sen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, HaminaKotka Satama Oy sekä Turun Satama Oy.

Hankepartnerit:

Avoin data satamassa – pakko vai mahdollisuus?

Tulevaisuuksien tutkijat Risto Linturi ja Osmo Kuusi arvioivat Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa “Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018-2037”, että liikenne kehittyy kaikista elämänaloista nopeiten. Digitalisaatio tulee logistiikkaankin, mutta ovatko satamat valmiita?

Tästä on huolissaan myös Suomen hallitus. Keväisessä periaatepäätöksessään se muistutti, että liikenteen solmukohdilta, kuten satamilta ja lentokentiltä, vaaditaan jatkossa enemmän avointa tietoa eli dataa. Avoin data on välttämätöntä digitalisaatiolle eikä digitalisaatio voi sivuuttaa kuljetusalaa…

Lue koko blogikirjoituksemme Centrum Balticumin sivuilta.