Satamien ympäristövaikutusten hallinta

  • 🡠
  • hanke
  • Ajankohtaiset
  • Julkaisut

Kilpailu ulkomaisten satamien kanssa on kovaa. Miten kilpailuasemaa voitaisiin parantaa? Satamien ympäristövaikutusten hallintakäytännöt vaihtelevat suuresti eri maiden välillä, vaikka esimerkiksi EU:n alueella on yhteinen EU-lainsäädäntö. Erilaiset toimintatavat ympäristövaikutusten hallinnassa voivat vaikuttaa satamien kehittämis- ja laajentamismahdollisuuksiin sekä satamien kilpailukykyyn. Eri maiden ja satamien ympäristövaikutusten hallinnasta ei ole kuitenkaan löydettävissä kattavaa selvitystä eikä vertailua siitä, miten vaatimuksia käytännössä pannaan toimeen.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa satamien ympäristövaikutusten hallintakäytännöistä etenkin niissä Itämeren maissa, joiden satamilla on merkittävä rooli suomalaisten kuljetusketjujen kannalta. Projekti pyrki selvittämään, miten paljon erilaiset toimintatavat ympäristöasioissa vaikuttavat satamien kilpailukykyyn ja millä tavoin näitä tapoja voidaan käyttää hyväksi markkinoinnissa.

Projektissa syntyvän tiedon perusteella muodostettiin johtopäätökset siitä, miten paljon erilaiset toimintatavat ympäristöasioissa vaikuttavat satamien kilpailukykyyn, millä tavoin näitä tapoja voidaan käyttää hyväksi markkinoinnissa sekä onko näitä tapoja tarvetta yhtenäistää kansainvälisellä tasolla. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää satama-alaa koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi tuotettiin vertailevaa tietoa eri maiden satamien toimintatavoista satama-alan toimijoille sekä satamien ympäristövaikutuksia hallinnoiville viranomaisille Suomessa.

Rahoitus

Selvitystä rahoittivat Kymenlaakson liitto sekä Turun yliopisto, Kotkan kaupunki, HaminaKotkan Satama Oy, Finnpilot Pilotage Oy ja Helsingin Satama.

Hankekumppanit

  • Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry (koordinaattori)
  • Turun yliopisto, Brahea-keskus, Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus

IMISS 2015 – International Maritime Incident and Near Miss Reporting Conference

25 August 2015
Maritime Centre Vellamo, Kotka, Finland

Thank you for your participation in the event!

The topic of the IMISS 2015 conference is Safety-II thinking, which means proactive safety management approache The essential features of proactive safety management are anticipation, preparedness, responsiveness and monitoring. The internationally recognized specialist professor Erik Hollnagel is invited to give keynote lecture which is titled “Bon Voyage – Sailing Safely from a Safety-II Perspective”. Leader of one of the research groups in the Kotka Maritime Research Center doctor Jakub Montewka from Aalto University and Finnish Geospatial Research Institute will speak about proactive safety management in marine traffic. Naval Architect and Marine Engineer Dimitrios Rakas from National Technical University of Athens give a presentation about human factor onboard vessels analyzed by using near miss cases.

Second part of the seminar is dedicated to show how theory is changed into practice. Pilotage Director Kari Kosonen from Finnpilot Pilotage Ltd will describe the case Finnpilot, where the state of the art and unique application is used to collect deviation information. The application is developed in co-operation with the Kotka Maritime Research Center and the Finnpilot Pilotage Ltd. The analyst Valtteri Lainefrom Finnish Transport Safety Agency will give presentation about utilization of safety information in the Finnish Transport Safety Agency which represents a practical approach for Safety II thinking

Researcher Olli-Pekka Brunila from Turku University will describe a study which is aimed to show what kind of environmental assessment and management systems and practices are used in the ports in the Baltic Sea region and how affect the ports’ competitiveness. Near miss cases in environmental management systems are also notified in order to prevent possible environmental hazards. The location of harbors nearby the cities increases the importance of the matter.

Loppuseminaari 25.8.2015 IMISS 2015 -seminaarin yhteydessä Maritime Safety -viikolla

Hankkeen loppuseminaari pidetään Kotkassa Merikeskus Vellamossa 25.8.2015 kansainvälisen IMISS 2015 -seminaarin yhteydessä. Samalla viikolla on Kotkassa sekä Helsingissä Maritime Safety week, joka sisältää useita aiheeseen liittyviä tapahtumia. Hankkeen lopputuloksia esittelee projektipäällikkö Olli-Pekka Brunila Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta esityksellä ”Ports’ environmental management in the Baltic Sea”.

Tervetuloa!

 

Toteutusaika

1.8.2015 - 31.8.2016