GYROSCOPE

Digitaalisten ratkaisujen skenaariot, riskit ja mahdollisuudet siirryttäessä kohti vihreää ja kestävää merilogistiikkaa
  • 🡠
  • hanke
  • Ajankohtaiset
  • Julkaisut

GYROSCOPE tutkii merialan vihreää siirtymää tukevien älykkäiden digitaalisten ratkaisujen tarjoamia mahdollisuuksia ja niihin liittyviä riskejä. Projekti pyrkii luomaan moniulotteisen ja systeemisen kuvan kestävästä digitaalisesta siirtymästä kohti vähähiilistä merilogistiikkaa soveltamalla sidosryhmiä osallistavia prosesseja ja nykyaikaisia riskianalyysimenetelmiä sekä pohtimalla vaihtoehtoisia tapoja kestävän siirtymän toteuttamiseen.

Euroopan unionin ja Suomen kansallisten ilmastotavoitteiden mukaisesti yhteiskunnan eri sektoreilla otetaan jatkuvasti käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja, joiden uskotaan olevan avainroolissa siirryttäessä kohti puhtaampia, turvallisempia ja tehokkaampia logistisia järjestelmiä. Uusien laitteiden ja työkalujen käyttöönotto useiden eri toimijoiden toimesta toimintaympäristön eri osissa voi kuitenkin lisätä niin teknisten vikojen kuin inhimillisten virheidenkin riskiä. Vihreän digitaalisen siirtymän kestävyyden varmistamiseksi onkin tärkeää tunnistaa ennakoivasti mahdolliset riskit, joita uudet digitaaliset ratkaisut voivat sekä vuorovaikutuksessa keskenään että ympäristön ja ihmisten kanssa luoda yhteiskunnille ja ekosysteemeille.

GYROSCOPE vastaa tähän haasteeseen luomalla moniulotteisen kuvan kestävästä digitaalisesta siirtymästä kohti vihreää merilogistiikkaa Suomessa, vaihtoehtoisia siirtymäpolkuja tarkastellen. Tämä toteutetaan tuomalla yhteen eri alojen tutkijoita, kansallisia viranomaisia, sekä merenkulun operatiivisia toimijoita luomaan yhteisiä tulevaisuusskenaarioita. Yhteisten tulevaisuuspolkujen luomisessa hyödynnetään hankkeessa kehitettävää ja testattavaa metodiikkaa ja digitaalista skenaarioalustaa.

Projektin aikana skenaarioalustaa käytetään moniulotteisten tulevaisuuspolkujen muodostamisessa, riskien tunnistamisessa, ennakoimattomien tapahtumien huomioimisessa, niiden kontrolloitavuuden arvioinnissa ja erilaisten reittien etsimisessä kohti kestävää digitaalista vihreää siirtymää. Pitkällä aikavälillä tämän lähestymistavan ja kehitettävien työkalujen oletetaan myös lisäävän erilaisten monialaisten yhteisöjen valmiuksia (a) tehdä yhteistä skenaariosuunnittelua, (b) hahmottaa monimutkaisia ongelmakokonaisuuksia ja (c) sisällyttää sekä lyhyen että pitkän aikavälin siirtymät osaksi suunnitteluprosesseja.

GYROSCOPE toteuttaa ja analysoi lähestymistapaa kolmen merilogistiikan kannalta tärkeän esimerkin kautta:
1) autonomiset alukset
2) talvimerenkulku
3) vaihtoehtoiset polttoaineet

Näiden sektorikohtaisten esimerkkien kautta hanke pyrkii ymmärtämään kestävän vihreän siirtymän luonnetta ja edellytyksiä myös yleisemmin, tarkastellen digitalisaation kehityskuvaa sen osana.

Projektin rahoitus 

GYROSCOPE-projekti rahoitetaan Suomen Akatemian Vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat 2022 -rahoitushausta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 miljoonaa euroa.

Projektikonsortio ja tutkimusjohtajat

Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, professori Toni Ahlqvist (projektin johtaja)
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdisty ry, tutkimusjohtaja Annukka Lehikoinen (projektin varajohtaja)
Aalto yliopisto, Konetekniikan laitos, apulaisprofessori Osiris Valdez Banda
Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Ekosysteemit ja ympäristö, professori Sakari Kuikka
Helsingin yliopisto, Kestävyystieteen instituutti, professori Janne Hukkinen

Lue lisää

Hankkeen virallinen kotisivu
#GYROSCOPEproject

Annukka Lehikoinen Tutkimusjohtaja Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry

Toteutusaika

1.1.2023 - 31.12.2025