Turvallinen logistiikan tulevaisuus

  • 🡠
  • hanke
  • Ajankohtaiset
  • Julkaisut

Tavoite

Tuvallinen logistiikan tulevaisuus (TLT) -hanke kehittää ja toteuttaa tutkimustietoon perustuvaa yhteistoiminnallista turvallisuussuunnittelua satamalogistiikan kontekstissa. Hankkeessa koostetaan ja analysoidaan työturvallisuuteen liittyviä aineistoja Kymenlaakson satamasidonnaisia toimijoita osallistaen. Tavoitteena on tunnistaa erityisesti häiriötilanteiden, kuten koronan kaltaisten pandemioiden sekä sään ääri-ilmiöiden synnyttämiä turvallisuusriskejä ja auttaa toimijoita yhteisen innonvoinnin ja pilotoinnin kautta riskien arviointi- ja hallintatyössä. Näin TLT-hanke kehittää kansallisen huoltovarmuudenkin kannalta merkittävän satama-alan varautumista ja resilienssiä uudenlaisia riskejä ja tulevaisuudessa mahdollisesti yleistyviä poikkeusoloja kohtaan.

Toimenpiteet

1. Nykytilan selvitykset ja hankkeen verkoston luominen

Tehtävänä on koostaa tietoa satamasidonnaisten logistiikkayritysten systeemisen turvallisuuden nykytilasta. Selvityksissä pohditaan myös lastiturvallisuuteen liittyviä turvallisuuden riskitekijöitä sekä selvitetään koronapandemian ja säiden ääri-ilmiöiden vaikutusta toimintaympäristöön turvallisuuden näkökulmasta.

2. Yhteistoiminnallisen ja monialaisen riskienhallinnan tarpeiden tunnistaminen

Tehtävänä on rakentaa kokonaiskuva satamien systeemiseen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja etsiä soveltuvia mittareita ennakointiin, havainnointiin ja seurantaan. Samalla on mahdollista tuottaa uusia menetelmiä ja ratkaisuja monialaista tietoa integroivaan riskien arviointiin.

3. Innovointi ja pilotointi

Tehtävänä on etsiä yhteistoiminnallisin menetelmin luovia ja moderneja ratkaisuja monialaisen systeemisen satamalogistiikan turvallisuuden edistämiseen ja riskien hallintaan. Osallistamalla laajasti yhteistyökumppaneita eri toimialoilta, tavoitteena on tunnistaa koulutustarpeita sekä ideoida uusia toimintatapoja ja työkaluja tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseen ja tarpeiden täyttämiseen.

Rahoitus ja toteutusaika

Hankkeen kokonaisbudjetti on 567 112 euroa, ja se rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Toteutusaika on 01.07.2021 – 30.10.2023.

Hankepartnerit

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (päähakija)
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
– Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys

Linkki virallisille nettisivuille

 

 

Toteutusaika

1.7.2021 - 31.10.2023