KymVake

Kymenlaakson alueellisen varautumisyhteistyön kehittäminen
  • 🡠
  • hanke
  • Ajankohtaiset
  • Julkaisut

KymVake – Kymenlaakson alueellisen varautumisyhteistyön kehittäminen -hankkeessa kehitetään Kymenlaakson koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja kolmannen sektorin alueellista varautumisyhteistyötä. Hanke toteutetaan Merikotka ry:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin yhteistyönä.

TAVOITTEET

Hanke vahvistaa alueellista ja paikallista toimialarajat ylittävää varautumisyhteistyötä ja -osaamista erityisesti tietoliikenteen ja tietojärjestelmien, logistiikan, sekä voimahuollon häiriöiden osalta. Merikotka ry:n asiantuntijoiden roolina on yhteistyössä sidosryhmien kanssa kehittää ajankohtaisia skenaarioita varautumisharjoituksiin. Merikotka myös osallistuu hankkeessa luotavan digitaalisen skenaariopohjaisen harjoitusalustan suunnitteluun ja testaamiseen. Tavoitteena on helpottaa yritysten, vapaaehtoisjärjestöjen, oppilaitosten ja viranomaisten valmius- ja varautumistyötä digitaalisten harjoitusten avulla.

TOIMENPITEET

Hanketta toteutetaan seuraavien työkokonaisuuksien kautta:

1. Kyberturvallisuusosaamisen ja yhteistyön vahvistaminen Kymenlaakson alueen yrityksissä

Toteutetaan haastatteluja ja työpajoja alueen yrityksille, jotta voidaan selvittää heidän tarpeitaan kyberturvallisuuden osalta. Tarpeiden perusteella suunnitellaan ja toteutetaan kyberturvallisuusharjoituksia ja tietoiskuja.

2. Sähköntuotannon-, varastoinnin ja jakelun simulaatiomalli

Tutkitaan voimahuollon valmiuden mahdollisuuksia sähköenergiantuotannossa, -jakelussa ja -varastoinnissa hankkeen pilottialueella, Kotkan Kantasatamassa.

3. Digitaaliset turvallisuus- ja valmiusharjoitukset

Tuotetaan kokeiluversio digitaalisesta skenaariopohjaisesta harjoitusalustasta sekä skenaarioita ja harjoitusmateriaaleja Kymenlaakson yrityksille, kolmannen sektorin toimijoille ja koulutusorganisaatioille.

4. Monialainen valmiusharjoittelu

Järjestetään yhteisiä harjoituksia hankkeen kohderyhmille. Harjoitukset tuottavat aineistoa digitaalisiin oppimateriaaleihin ja niissä on tarkoituksena testikäyttää kehitettävää harjoitusalustaa.

Hankkeen pääsivusto XAMK

Emilia Pussinen projektityöntekijä +358 44 5222843

Toteutusaika

1.1.2024 - 31.1.2026