VISIIRI

  • 🡠 Takaisin
  • Hanke
  • Ajankohtaiset
  • Julkaisut

Vihreän siirtymän yhteistyö- ja Innovaatioalusta logistiikkasektorille (VISIIRI) -hanke on avaus työlle, joka tähtää älykkään vihreän logistiikan yhteistyö- ja innovaatioalustan sekä työskentelymallin kehittämiseen. VISIIRI käynnistää työn laatimalla kattavan Kymenlaakson alueen yrittäjiä osallistavan selvitystyön kehittämistarpeista ja toteuttamalla selvitystuloksiin pohjaavan hackathon-tapahtuman.

Tavoite

Alustakonseptilla on kaksi ajateltua päätavoitetta:

(1) auttaa logistiikka-alan toimijoita luomaan yhteistä tilannekuvaa ja sen mukaista alueellista strategiaa vihreän siirtymän toteuttamiseksi, sekä

(2) saada Kymenlaakson digi- ja kiertotaloussektorin yritysten osaaminen ja innovaatiopotentiaali mahdollisimman tehokkaasti valjastettua ratkomaan logistiikkasektorin ongelmia liittyen aikataulullisesti kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja niihin liittyvään sääntelyyn.

VISIIRI-hankkeen aikainen tavoite on osallistaa alustan ajateltuja loppukäyttäjiä jo konseptin ideointivaiheeseen. Logistiikkasektorin yritysten vihreän siirtymän johdosta kohtaamia haasteita ja niihin liittyviä tarpeita selvitetään haastattelututkimuksen keinoin. Samalla selvitetään (esim. SWOT-analyysin tai vastaavan menetelmän keinoin) mahdollisuuksia ja riskejä, joita niin logistiikka- kuin digi- ja kiertotaloussektorinkin yritykset ehdotetun laisessa alustakonseptissa näkevät ja minkä tyyppisen alustakonseptin yritykset voisivat nähdä toimivan. Haastattelututkimuksen lisäksi hankkeessa toteutetaan benchmarking -selvitys vastaavista alustakokeiluista. Hankkeen lopuksi toteutettavassa hackathonissa korkeakouluopiskelijat ideoivat alustakonseptin toteutustapoja ja työkaluja, jotka mahdollisimman hyvin vastaisivat kohderyhmien toiveita ja näkemyksiä.

Rahoitus ja toteutusaika

Hankkeen lopullista rahoituspäätöstä odotetaan pian. Rahoitusta on haettu Uudenmaan liiton hallinnoimasta rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeelle haettu budjetti on 151 046 €.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.4.2022 – 31.7.2023.

Hankepartnerit

Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry
Finnhub ry

 

 

 

Emilia Luoma Projektitutkija +358 50 556 9117

Toteutusaika

1.4.2022 - 31.7.2023