VISIIRI

Vihreän siirtymän yhteistyö- ja innovaatioalusta logistiikkasektorille
  • 🡠
  • hanke
  • Ajankohtaiset
  • Julkaisut

Vihreän siirtymän yhteistyö- ja Innovaatioalusta logistiikkasektorille (VISIIRI) -hanke on avaus työlle, joka tähtää älykkään vihreän logistiikan yhteistyö- ja innovaatioalustan sekä työskentelymallin kehittämiseen. VISIIRI käynnistää työn laatimalla kattavan Kymenlaakson alueen yrittäjiä osallistavan selvitystyön kehittämistarpeista ja toteuttamalla selvitystuloksiin pohjaavan hackathon-tapahtuman.

Tavoite

Alustakonseptilla on kaksi ajateltua päätavoitetta:

(1) auttaa logistiikka-alan toimijoita luomaan yhteistä tilannekuvaa ja sen mukaista alueellista strategiaa vihreän siirtymän toteuttamiseksi, sekä

(2) saada Kymenlaakson digi- ja kiertotaloussektorin yritysten osaaminen ja innovaatiopotentiaali mahdollisimman tehokkaasti valjastettua ratkomaan logistiikkasektorin ongelmia liittyen aikataulullisesti kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja niihin liittyvään sääntelyyn.

VISIIRI-hankkeen aikainen tavoite on osallistaa alustan ajateltuja loppukäyttäjiä jo konseptin ideointivaiheeseen. Logistiikkasektorin yritysten vihreän siirtymän johdosta kohtaamia haasteita ja niihin liittyviä tarpeita selvitetään haastattelututkimuksen keinoin. Samalla selvitetään (esim. SWOT-analyysin tai vastaavan menetelmän keinoin) mahdollisuuksia ja riskejä, joita niin logistiikka- kuin digi- ja kiertotaloussektorinkin yritykset ehdotetun laisessa alustakonseptissa näkevät ja minkä tyyppisen alustakonseptin yritykset voisivat nähdä toimivan. Haastattelututkimuksen lisäksi hankkeessa toteutetaan benchmarking -selvitys vastaavista alustakokeiluista. Hankkeen lopuksi toteutettavassa hackathonissa korkeakouluopiskelijat ideoivat alustakonseptin toteutustapoja ja työkaluja, jotka mahdollisimman hyvin vastaisivat kohderyhmien toiveita ja näkemyksiä.

Rahoitus

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen kokonaisbudjetti on 151 045 €.

Hankepartnerit

Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry
Finnhub ry

 

 

 

VISIIRI-projekti alkoi

Merikotkassa alkoi tänä keväänä uusi VISIIRI-projekti ”Vihreän siirtymän yhteistyö- ja innovaatioalusta logistiikkasektorille”. Projekti on saanut rahoitusta Uudenmaan liiton hallinnoimasta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). VISIIRI-projektissa on tavoitteena selvittää kysely- ja haastattelumenetelmän keinoin logistiikkasektorin kohtaamia haasteita ja ongelmia vihreän siirtymän toteuttamisessa sekä selvittää digi- ja kiertotaloussektorin yritysten osaamisen ja innovaatiopotentiaalin mahdollista hyödyntämistä ongelmien ratkaisemiseksi ja vihreän siirtymän toteuttamiseksi Kymenlaakson alueella. Vaikka eri kokoiset ja tyyppiset logistiikka-alan yritykset painivat erilaisten ongelmien kanssa, vihreään siirtymään liittyy myös yhteisiä haasteita, joiden ratkaisemisessa yhteistyö niin saman kuin eri alan yritysten kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Suomessa on korkean koulutustason ja osaamisen ansiosta hyvät mahdollisuudet saada logistiikka-alan yritykset kansainvälisestikin edelläkävijöiksi vihreässä siirtymässä ja saavuttaa sitä kautta myös kilpailuetu muihin nähden.  Se vaatii kuitenkin laajaa yhteistyötä sekä innovaatiopotentiaalin hyödyntämistä.

VISIIRI-projektissa käynnistetään yhteistyö- ja innovaatioalustakonseptin kehittämiseen ja käyttöönottoon tähtäävä työ. Projektissa laaditaan selvitys alustakonseptin kehittämistarpeista ja toteutetaan selvitystuloksiin pohjaava, korkeakouluopiskelijoita osallistava hackathon-tapahtuman ensi vuoden puolella. Alustakonseptin tavoitteena on tukea vihreää, vähähiilistä logistiikkaa ja sitä kautta paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä vihreän kasvun ja kilpailukyvyn kautta.

 

Lisää tietoa VISIIRI-hankkeen sivuilta.

 

Kirjoittanut: Emilia Luoma
Emilia Luoma Projektitutkija +358 50 556 9117

Toteutusaika

1.4.2022 - 31.7.2023