30MILES

Small port every 30 miles apart

Osallistu kyselyyn palvelusatamien kehittämiseksi!

Kysely täydentää vuonna 2016 kerättyä laajaa kyselyaineistoa ja tuottaa merkittävää tietoa palvelusatamien kehittämisen tueksi. Palvelusatamalla tarkoitetaan tässä yhteydessä vierasvenesatamaa, joka sijaitsee tieliikenneyhteyksien äärellä ja tarjoaa palveluita veneilijöille ja muille kävijöille – niin paikallisille kuin vierailijoillekin.

Aikaa kyselyyn vastaamiseen kuluu noin 5 minuuttia. Toivomme saavamme runsaasti vastauksia veneilijöiltä, mutta myös muulla kuin veneellä liikkuvilta satamakävijöiltä.

Julkaisemme yhteenvedon kyselytuloksista vuoden 2018 aikana 30MILES-hankkeen kotisivuilla. Kiitos osallistumisestasi!

30MILES-kysely

 

Enkät gällande utvecklingen av servicehamnarna

Enkäten kompletterar det omfattande enkätmaterialet från år 2016 och ger betydelsefull information som stöd för utvecklingen av servicehamnarna. Med servicehamn menas i det här sammanhanget en gästhamn som ligger invid vägförbindelser, som erbjuder service åt båtägare och övriga besökare – både lokalbefolkning och gäster.

Det tar cirka 5 minuter att svara på enkäten. Vi önskar få rikligt med svar av båtägare men även av andra hamnbesökare som inte rör sig med båt.

Vi publicerar ett sammandrag av enkätresultatet under år 2018 på 30MILES-projektets hemsida: www.merikotka.fi/30miles

Till Enkäten

 

Küsimustik teenussadamate arendamiseks

Küsimustik täiendab 2016. aastal korraldatud küsitluse käigus saadud ulatuslikku teavet ja annab olulist informatsiooni teenussadamate arendamiseks. Teenussadamaks peetakse külalissadamat, mis asub maismaateede ääres ning pakub teenuseid veesõitjatele ja teistele külastajatele – nii kohalikele elanikele kui ka kaugemalt tulijatele.

Küsimustele vastamiseks kulub umbes 5 minutit. Loodame saada vastuseid paljudelt veesõitjatelt ja teistelt sadamakülastajatelt.

30MILES-küsimustik

Küsitluse tulemuste kokkuvõtte avaldame 2018. aastal projekti „30 MILES“ kodulehel www.merikotka.fi/30miles

2015_30Miles_Profiilikuva_Instagram_150x150

The project 30MILES (Small port every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland) aims at improving the overall service level and safety in small ports and waterfront. The problem is that there is no network of small ports with a good service level and enough piers for leisure boaters to visit. As better small ports increase the attractiveness of the region the project idea is to organise small ports into a cooperating network in the distance of every 30 nautical miles.

In practice the project establishes a ring of ports around the Eastern Gulf of Finland to focus on joint development of sustainable port services and marketing activities. Joint efforts are made to improve the services offered in small ports and help them receive better visibility from the potential visitors. Effective marketing is implemented to inform the visitors and to create sustainability for the local businesses.

As a result of the project service level increases in 12 small ports in the Eastern Gulf of Finland. The new ring of ports create an attractive entity which is in the interest of boaters. The information about the services of the ports and accessibility is clearly presented. The improvements attract new businesses and investors, which in turn attract more visitors to the area.

Follow us in Twitter and now also in Facebook!

LOGOT