BALTIMARI

BALTIMARI-hankeen tavoitteena on arvioida riskianalyysi- ja päätöksenteontukitoimintojen nykytilaa Itämeren alueella. Keskitymme a) meriliikennejärjestelmiin (MTS) ja b) merellä tapahtuvan energiantuotannon järjestelmiin (OEPS). Yhteistyössä useiden sidosryhmien kanssa pyrimme tunnistamaan prioriteetteja tulevaisuuden riskienhallintatutkimusta varten.

Arvioimme useita Itämeren alueen tutkimus- ja kehityshankkeita, joissa on kehitetty analyysimenetelmiä tukemaan onnettomuuksien ehkäisyyn ja torjuntaan sekä riskien vähentämiseen tähtäävien päätöksien tekoa. Tarkastelussa keskitytään 1) hyödyllisyyteen (kustannustehokkuus ja teknologisen valmiuden taso), 2) perustana olevan näytön laatuun, 3) menetelmän tieteellisen pohjan vankkuuteen, 4) puuttuvaan tietämykseen ja 5) suunniteltuihin loppukäyttäjiin.

Arvioinnissa tutkitaan, sovelletaanko tutkimusten tuloksia käytäntöön. Pyrimme ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat tutkimus- ja kehityshankkeiden menestyksekkääseen käyttöönottoon. Sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella kokoamme selvityksen parhaista käytännöistä. Analysoimme haastattelujen avulla joukon useiden organisaatioiden budjeteiltaan ja käyttöönotoiltaan vaihtelevan kokoisia hankkeita. Käyttöönoton arvioinnissa pyrimme myös ymmärtämään loppukäyttäjien näkemyksiä tutkimus- ja kehityshankkeista. Näin tunnistamme tapoja parantaa tutkimustiedon siirtymistä yritysten ja sääntelyn käyttöön.

Hankkeessa tunnistetaan myös tiedonpuutteita MTS- ja OEPS-riskeistä liittyen esimerkiksi ihmisen käyttäytymiseen, autonomisiin aluksiin ja ympäristön saastumiseen sekä puutteisiin analyysi- ja päätöksenteon tukityökaluissa.

Lisätietoa tästä.

Hankkeen rahoitus

Hanke saa rahoituksen BONUS (Art. 185) ohjelmasta.

Hankekumppanit

  • Aalto yliopisto (koordinaattori)
  • World Maritime University, Ruotsi
  • Hochschule Wismar, Saksa
  • Helsingin yliopisto
  • Gdynia Maritime University, Puola
  • Tarton yliopisto, Viro