CAFE

Turvallisuus on kaikille merenkulkijoille ensisijaisen tärkeää. Turvallisessa merenkulussa oikeista toimintatavoista täytyy olla riittävästi tietoa.

CAFE (Competitive Advantage by safety) -hankkeen yhtenä tavoitteena on paikata Itämeren alueen meriturvallisuusosaamiseen liittyviä puutteita. Lisäksi CAFE etsi tapoja lisätä turvallisuutta koskevan tiedon käytettävyyttä.

CAFE-hankkeen ensimmäisessä osassa

  1. Tarkastelimme merenkulun työturvallisuusmittareita
  2. Muodostimme työturvallisuusmittareita suomalaisiin olosuhteisiin
  3. Analysoimme kansallisia ja pohjoismaisia työturvallisuustilastoja sekä kehitimme korjaavia toimenpiteitä.

Turvallisuusjohtaminen

Toinen hankkeen teema oli turvallisuusjohtajuus. Kansallisten, saatavilla olleiden aineistojen sekä asiantuntijatietämyksen perusteella rakennettiin Bayes-verkkomalleja eri turvallisuusindikaattoreiden välisistä riippuvuuksista sekä merenkulun turvallisuusjohtamisen osa-alueista ja turvallisuusjohtamisen yhteydestä meriturvallisuuteen. Mallin mukaan Suomen merialueilla liikennöivien alusten turvallisuusjohtamisessa on edelleen parantamisen varaa, vaikka onnettomuudet ja satamatarkastuksissa havaittavat puutteet ovatkin harvinaisia.

Vastuullisuus merenkulussa

Hankkeeseen kuului myös vastuullinen liiketoiminta ja sen soveltaminen merenkulussa. Tekemässämme selvityksessä havaittiin, että vastuullisuus voi johtaa suoriin taloudellisiin hyötyihin. Se houkuttelee asiakkaita ja hyviä työntekijöitä. Lisäksi se voi johtaa kustannussäästöihin toiminnan tehostuessa.

Tehdyn kyselytutkimuksen perusteella vastuulliseen liiketoimintaan motivoivat pääasiassa huoli ympäristön tilasta sekä saavutettavat turvallisuushyödyt. Suurimpana taloudellisena hyötynä pidettiin hyvästä maineesta johtuvaa johtuvaa asiakasmäärien kasvua. Tarkastelun kohteena oli myös merenkulun liiketoiminnan ja yhteiskuntavastuun teemaa. Operatiivisen johdon merkitys ja nopea reagointi olivat keskeistä yhteiskuntavastuullisen toiminnan päivittäisessä toteutuksessa. Tutkimuksen mukaan vastuullisuuden markkinointi jäi puutteelliseksi, koska monet asiat koettiin itsestään selvyyksinä, eikä niitä hyödynnetty markkinoinnissa. Varustamon vastuullisella yrityskuvalla ja matkustajien eettisellä käyttäytymisellä oli selvä taloudellinen yhteys varustamon toimintaan. Vastuullinen toiminta oli yritykselle liiketoimintaetu.

Hankkeen aikana järjestiin kaksi mittavaa kansainvälistä konferenssia Kotkassa ja tuotettiin Safety First -vaaratilanneraportti.

Rahoitus

Hanke tehtiin yhteistyössä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa ja sen rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Hankebudjetti oli  1 482 494 €

Hankekumppanit

  • Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry (koordinaattori)
  • Turun yliopisto, Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus
  • Aalto yliopisto
  • Turun ammattikorkeakoulu
  • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

 

CAFE Euroopan Meripäivillä