KymVaken tavoitteena on vahvistaa toimialat ylittävää varautumista Kymenlaaksossa

Liikenneonnettumuusharjoitus, jota KymVake -tiimi oli havainnoimassa.

Tammikuussa 2024 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskuksessa lähti käyntiin uusi tutkimushanke nimeltään Kymenlaakson alueellisen varautumisen yhteistyön kehittäminen, tuttavallisemmin KymVake. Hanke toteutetaan yhteistyönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kanssa. Xamk aloitti osuutensa hankkeen toteutuksesta jo 2023 vuoden marraskuussa.  KymVake -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa alueellista ja paikallista toimialarajat ylittävää varautumisyhteistyötä ja -osaamista erityisesti tietoliikenteen ja tietojärjestelmien, logistiikan sekä voimahuollon häiriöiden osalta. Merikotkan osuus keskittyy tuottamaan skenaarioita ja oppimismateriaalia digitaaliselle oppimisalustalle, yhdessä sidosryhmien kanssa. Oppimisalustana toimii Xamkin Open Learn. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama ja mukana on myös Kymenlaakson liitto.

Ensimmäiset kolme kuukautta ovat lähteneet hyvin käyntiin. Tammikuussa KymVake -tiimi oli havainnoimassa Kaakkois-Suomen turvapuistossa Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja Xamkin toteuttamaa liikenneonnettomuusharjoitusta. Harjoitus taltioitiin digitaalisesti ja materiaalista sekä havainnoinnista tehtiin skenaario. Tuotettua materiaalia on tarkoitus käyttää hankkeen digitaalisen oppimisalustan promootiomateriaalina. Oli erittäin mielenkiintoista seurata pelastajien harjoittelua ja havainnointi oli antoisaa niin skenaariotyöskentelyn kuin harjoitusten digitaalisen taltioimisen osalta. Tallennustekniikka ja äänenlaatu tuli hyvin testattua.

Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt -yhdistysilta.

Hankkeessa on ollut käynnissä muitakin tapahtumia. Kevään aikana on luotu sekä testattu muuan muassa kybersähköpostihuijausskenaariota, edistetty hanketta voimahuollon osalta sekä osallistuttu Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt -yhdistysiltaan. Yhdistysillassa esiteltiin hanketta ja saatiin uusia ideoita niin skenaariotyöskentelyyn kuin digitaalisen oppimismateriaalin sisältöön. Keskustelu oli tilaisuudessa hedelmällistä. Yhdistykset ovat yksi hankkeen kohderyhmistä yritysten ja tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Toteutuksen alla on suurempi, kaikki osa-alueet yhteen sitova skenaario sekä muihin varautumisaiheisiin liittyviä skenaarioita, työpajoja, hankintoja ja mahdollisia muita tapahtumia. Kolmen kuukauden aikana projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja asiat alkavat hahmottua.

Lisätietoja hankkeesta löytyy myös hankkeen päätoteuttajan nettisivuilta: Xamk – KymVake

Teksti: Emilia Pussinen, projektityöntekijä KymVake -hanke.

KymVake

KymVake – Kymenlaakson alueellisen varautumisyhteistyön kehittäminen -hankkeessa kehitetään Kymenlaakson koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja kolmannen sektorin alueellista varautumisyhteistyötä. Hanke toteutetaan Merikotka ry:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin yhteistyönä.

TAVOITTEET

Hanke vahvistaa alueellista ja paikallista toimialarajat ylittävää varautumisyhteistyötä ja -osaamista erityisesti tietoliikenteen ja tietojärjestelmien, logistiikan, sekä voimahuollon häiriöiden osalta. Merikotka ry:n asiantuntijoiden roolina on yhteistyössä sidosryhmien kanssa kehittää ajankohtaisia skenaarioita varautumisharjoituksiin. Merikotka myös osallistuu hankkeessa luotavan digitaalisen skenaariopohjaisen harjoitusalustan suunnitteluun ja testaamiseen. Tavoitteena on helpottaa yritysten, vapaaehtoisjärjestöjen, oppilaitosten ja viranomaisten valmius- ja varautumistyötä digitaalisten harjoitusten avulla.

TOIMENPITEET

Hanketta toteutetaan seuraavien työkokonaisuuksien kautta:

1. Kyberturvallisuusosaamisen ja yhteistyön vahvistaminen Kymenlaakson alueen yrityksissä

Toteutetaan haastatteluja ja työpajoja alueen yrityksille, jotta voidaan selvittää heidän tarpeitaan kyberturvallisuuden osalta. Tarpeiden perusteella suunnitellaan ja toteutetaan kyberturvallisuusharjoituksia ja tietoiskuja.

2. Sähköntuotannon-, varastoinnin ja jakelun simulaatiomalli

Tutkitaan voimahuollon valmiuden mahdollisuuksia sähköenergiantuotannossa, -jakelussa ja -varastoinnissa hankkeen pilottialueella, Kotkan Kantasatamassa.

3. Digitaaliset turvallisuus- ja valmiusharjoitukset

Tuotetaan kokeiluversio digitaalisesta skenaariopohjaisesta harjoitusalustasta sekä skenaarioita ja harjoitusmateriaaleja Kymenlaakson yrityksille, kolmannen sektorin toimijoille ja koulutusorganisaatioille.

4. Monialainen valmiusharjoittelu

Järjestetään yhteisiä harjoituksia hankkeen kohderyhmille. Harjoitukset tuottavat aineistoa digitaalisiin oppimateriaaleihin ja niissä on tarkoituksena testikäyttää kehitettävää harjoitusalustaa.

Hankkeen pääsivusto XAMK