Uusi suomalais-venäläinen hanke kehittää kansainvälistä öljyntorjuntayhteistyötä

Syyskuussa käynnistyneessä SIMREC (Simulators for Improving Cross-Border Oil Spill Response in Extreme Conditions) -hankkeessa pyritään pienentämään Suomenlahden öljyvuotoriskejä rajat ylittävän yhteistyön avulla. Hankkeessa keskitytään tehostamaan torjuntaviranomaisten yhteistyötä yhdenmukaistamalla Suomen ja Venäjän torjuntaviranomaisten koulutusympäristöjä ja kehittämällä valtakunnan yli tapahtuvaa yhteistyötä nimenomaan onnettomuustilanteita silmällä pitäen. Keskeisenä tavoitteena on soveltaa uuden sukupolven simulaattoriympäristöjä sekä koulutusalustoina että harjoitusten osana. Menestyksekäs öljyntorjunta pohjoisen Itämeren haasteellisissa oloissa edellyttää monialaista erityisosaamista, saumatonta yhteistyötä yli valtakunnanrajojen sekä yhteistyötä eri viranomaistahojen välillä. Yhteisen öljyntorjunnan koulutusmallin kehittämiseksi SIMREC kartoittaa maiden koulutustarpeita sekä sopivia teknisiä ratkaisuja Kotkassa ja Pietarissa sijaitsevien simulaattorikeskusten liitettävyyteen. Simulaattoriympäristön harjoitusskenaarioiden luontia varten hanke tutkii Suomenlahden meriliikenteen kehitysnäkymiä ja tunnistaa riskialueita sekä mahdollisia öljyonnettomuusskenaarioita. Onnettomuusskenaarioita hyödynnetään myös, kun arvioidaan Suomenlahden nykyisen öljyntorjuntavalmiuden tasoa.

Lue lisää Merikotkan tiedotteesta 05112019

Kymen Sanomat 6.11.2019

 

 

SIMREC

Suomenlahti on erittäin herkkä vesialue, jolla on ainutlaatuinen murtovesi ekosysteemi. Suomenlahden liikennemäärät jatkavat kasvuaan ja onnettomuksien riski kasvaa, joka puolestaa luo haasteita öljyntorjuntavalmiudelle.

Yhteistyön vahvistaminen

SIMREC (Simulators for improving Cross-Border Oil Spill Response in Extreme Conditions) -hankkeen tavoitteena on vähentää öljyvahinkoihin liittyviä ympäristöriskejä Suomenlahdella. Suomalais-venäläinen hanke  pyrkii vahvistamaan yhteistyötä eri viranomaisten ja tutkimuslaitoksien välillä. Tämä edellyttää monialaista erityisosaamista ja rajat ylittävää yhteistyötä. Tuottamalla uusia teknisiä kehittämisvälineitä ja-menetelmiä voidaan luoda skenaarioiden pohjalta harjoitusympäristö simulaattoreihin, jolloin voidaan tehokkaasti ja turvallisesti nostaa Suomenlahden öljyntorjuntavalmiutta ja sitä kautta varmistaa merialueen ympäristön tila. Hankkeessa tarkastellaan myös öljyvahinkojen aikana syntyviä päätöksenteon malleja ja siihen liittyvää viestintää, erityisesti tietojen vaihtoa eri toimijoiden välillä ja niiden kehitystapeita.

Rahoitus

Hankkeen päärahoittaja on Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelma.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 467 266 EUR.

Hankekumppanit

 

SIMREC esite ENG

SIMREC esite RUS