Itämerikylä Lasten Meripäivillä 25-27.7.2024

Tänäkin vuonna Merikotka osallistuu Itämerikylän merkeissä Lasten Meripäiville yhteisötalo Messissä. Lasten meripäivien teemana on tiede, taide & tarinat.

Itämerikylä järjestetään torstaista lauantaihin 25.7.–27.7. 2024 ja se toteutetaan yhteistyössä Kymen Veden, Luontokoulu Hailin, Kotkan Ympäristökeskuksen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa.  Työpajat ovat avoinna seuraavasti:

10:00 – 12:00 Itämeren ötökät -työpaja

10:00 – 16:00 Sibeliusboksi

10:00 – 16:00 Rantaroskapaja

13:00 – 16:00 Meridatatupa

Lisäksi Itämerikylässä on omatoimista puuhaa muun muassa Vesivelhon seikkailupelin, lukunurkkauksen ja muiden puuhavihkosten muodossa.

Osoite: Yhteisötalo Messi, Kirkkokatu 22, 48100 Kotka

Pidätämme oikeudet aikataulumuutoksiin. Lapset vierailevat Itämerikylässä huoltajiensa vastuulla ja valvonnassa.

Nähdään Lasten Meripäivillä!

 

Alla linkkejä sekä lisäinformaatiota:

Merikotka facebook (Huom: Tapahtuman näkeminen vaatii sisäänkirjautumisen)

Lasten Meripäivät:

Sidosryhmien näkemyksiä pienvenesatamien kestävästä kehityksestä Suomenlahdella

Merikotka ry:n koordinoimassa Interreg Central Baltic -ohjelman ja Varsinais-Suomen liiton rahoittamassa 30MILES-projektissa aloitettu pienvenesatamien kestävään kehitykseen liittyvä tutkimusartikkeli viimeisteltiin Suomen Akatemian rahoittamassa Gyroscope-projektissa. Artikkeli on nyt julkaistu Ocean & Coastal management -lehdessä, ja on siellä vapaasti luettavissa. Merikotka ry:n tutkijoiden lisäksi artikkelin kirjoittajina on tutkijoita Helsingin yliopistosta ja Suomen ympäristökeskuksesta.

Artikkelin lähtökohtana oli oletus, että tekemällä näkyväksi eri sidosryhmien erilaiset näkemykset siitä, millainen on kestävä pienvenesatama ja millaisia ovat sen saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, voi auttaa yhteisen ymmärryksen saavuttamista ja siten tukea pienvenesataman kestävää kehitystä. Tutkimuksessa haastateltiin veneilijöitä ja pienvenesataman toimijoita siitä, miten he määrittelevät kestävän kehityksen ja sen tavoitteet pienvenesatamakontekstissa. Käytimme graafisia, käsitteellisiä vaikutuskaavioita (conceptual influence diagrams) visualisoimaan ja jäsentämään erilaisia tapoja, joilla yksilöt hahmottavat pienvenesatamien kestävyyttä. Vaikutuskaaviot koostuvat tärkeimmistä muuttujista ja niiden välisistä vuorovaikutuslinkeistä.

Artikkelin tulosten perusteella käsitteellinen vaikutuskaavio on hyödyllinen menetelmä analysoitaessa ja vertailtaessa sidosryhmien käsityksiä kestävyydestä. Menetelmä auttaa tunnistamaan tärkeimmät muuttujat ja mahdolliset muuttujien väliset konfliktit. Lisäksi artikkelin perusteella näyttää siltä, että lingvistiset eroavaisuudet esimerkiksi eri käsitteiden suhteen voivat aiheuttaa väärinymmärrystä eri henkilöiden välillä. Siksi yhteisen ymmärryksen luomiseksi yhteistyö ja yhteisoppiminen eri sidosryhmien välillä on tarpeellista. Tutkimuksessa havaittiin myös, että ns. kolmikantakestävyysmalli voi auttaa haastateltavia laajentamaan käsitystä kestävyydestä. Sen käyttämistä suositellaankin työskenneltäessä sidosryhmien kanssa kestävyyteen liittyvien aiheiden parissa. Lisäksi artikkelissa ehdotetaan sääntelyyn ja hallintaan liittyviä muutoksia, jotka voivat tukea sekä pienvenesatamien että veneilyn kestävää kehitystä.

 

Teksti: Emilia Luoma

KymVaken tavoitteena on vahvistaa toimialat ylittävää varautumista Kymenlaaksossa

Liikenneonnettumuusharjoitus, jota KymVake -tiimi oli havainnoimassa.

Tammikuussa 2024 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskuksessa lähti käyntiin uusi tutkimushanke nimeltään Kymenlaakson alueellisen varautumisen yhteistyön kehittäminen, tuttavallisemmin KymVake. Hanke toteutetaan yhteistyönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kanssa. Xamk aloitti osuutensa hankkeen toteutuksesta jo 2023 vuoden marraskuussa.  KymVake -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa alueellista ja paikallista toimialarajat ylittävää varautumisyhteistyötä ja -osaamista erityisesti tietoliikenteen ja tietojärjestelmien, logistiikan sekä voimahuollon häiriöiden osalta. Merikotkan osuus keskittyy tuottamaan skenaarioita ja oppimismateriaalia digitaaliselle oppimisalustalle, yhdessä sidosryhmien kanssa. Oppimisalustana toimii Xamkin Open Learn. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama ja mukana on myös Kymenlaakson liitto.

Ensimmäiset kolme kuukautta ovat lähteneet hyvin käyntiin. Tammikuussa KymVake -tiimi oli havainnoimassa Kaakkois-Suomen turvapuistossa Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja Xamkin toteuttamaa liikenneonnettomuusharjoitusta. Harjoitus taltioitiin digitaalisesti ja materiaalista sekä havainnoinnista tehtiin skenaario. Tuotettua materiaalia on tarkoitus käyttää hankkeen digitaalisen oppimisalustan promootiomateriaalina. Oli erittäin mielenkiintoista seurata pelastajien harjoittelua ja havainnointi oli antoisaa niin skenaariotyöskentelyn kuin harjoitusten digitaalisen taltioimisen osalta. Tallennustekniikka ja äänenlaatu tuli hyvin testattua.

Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt -yhdistysilta.

Hankkeessa on ollut käynnissä muitakin tapahtumia. Kevään aikana on luotu sekä testattu muuan muassa kybersähköpostihuijausskenaariota, edistetty hanketta voimahuollon osalta sekä osallistuttu Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt -yhdistysiltaan. Yhdistysillassa esiteltiin hanketta ja saatiin uusia ideoita niin skenaariotyöskentelyyn kuin digitaalisen oppimismateriaalin sisältöön. Keskustelu oli tilaisuudessa hedelmällistä. Yhdistykset ovat yksi hankkeen kohderyhmistä yritysten ja tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Toteutuksen alla on suurempi, kaikki osa-alueet yhteen sitova skenaario sekä muihin varautumisaiheisiin liittyviä skenaarioita, työpajoja, hankintoja ja mahdollisia muita tapahtumia. Kolmen kuukauden aikana projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja asiat alkavat hahmottua.

Lisätietoja hankkeesta löytyy myös hankkeen päätoteuttajan nettisivuilta: Xamk – KymVake

Teksti: Emilia Pussinen, projektityöntekijä KymVake -hanke.

Asiantuntijatyöpajoilla yhteistä ymmärrystä vihreän siirtymän tilannekuvaan

Suomen Akatemian rahoittamassa Gyroscope-projektissa käytetään sidosryhmiä osallistavia prosesseja, kuten työpajoja, joihin kutsutaan eri alan asiantuntijoita luomaan yhteistä pitkän tähtäimen tilannekuvaa merenkulun vihreälle siirtymälle. Yhteisen ymmärryksen ja tilannekuvan luominen on tärkeää, jotta voidaan paikantaa niitä tekijöitä, joista vihreän siirtymän kestävyys riippuu ja joihin on tarpeellista puuttua tai panostaa.

Tämän vuoden alussa järjestimme kaksi työpajaa Helsingissä. Työpajoihin kutsuttiin asiantuntijoita muun muassa korkeakouluista, yksityiseltä sektorilta, viranomaispuolelta, tutkimuslaitoksista ja järjestöistä. Tammikuussa pidetyssä ensimmäisessä työpajassa aiheena olivat vaihtoehtoiset polttoaineet. Työpajassa keskusteltiin siitä, mitä tulisi tapahtua, jotta vaihtoehtoiset polttoaineet voisivat toimia kestävänä osaratkaisuna vihreässä merilogistiikassa erityisesti Suomessa. Asiantuntijat keskustelivat sekä riskeistä että mahdollisuuksista, joita liittyy vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotantoon, jakeluun ja käyttöön, kun huomioidaan kestävyyden kaikki kolme eri ulottuvuutta: talous, ympäristö ja yhteiskunta. Vaihtoehtoisista polttoaineista oli valittu keskusteluun biopolttoaineet, vihreä metanoli ja vihreä ammoniakki. Toisessa maaliskuussa järjestetyssä työpajassa aiheena oli vaihtoehtoisten polttoaineiden lisäksi talvimerenkulku. Tähän työpajaan oli kutsuttu ympäristöalan osaajia, ja työapajassa keskityttiin erityisesti ympäristönäkökulmaan, vaikka muistakin kestävyyden ulottuvuuksista oli lupa keskustella. Työpajojen keskustelujen pohjalta on tarkoituksena muodostaa kausaalisia systeemikuvia, jotka kuvaavat tärkeimpiä muuttujia ja niiden välisiä yhteyksiä. Tällainen kausaalimallinnus tukee sekä systeemisen ymmärryksen lisäämistä että riskien ja mahdollisuuksien tunnistamista.

Työapajaan osallistuneet asiantuntijat kokivat yhteisen ymmärryksen luomisen keskustelujen kautta eri alan asiantuntijoiden kesken tärkeäksi. He oppivat toisiltaan uutta, mutta toisaalta keskustelujen avulla havaittiin myös, miten monista asioista on vielä liian vähän tietoa. Kysymyksiä on monen asian osalta vielä enemmän kuin vastauksia. Erityisesti koko elinkaaren aikaisten kokonaisvaikutusten huomioiminen on työpajojen keskustelujen perusteella usein puutteellista. Vielä on siis työtä edessä tavoitellessamme merilogistiikan kestävää vihreää siirtymää, mutta Gyroscope-projektin osalta tähän haasteeseen on nyt tartuttu.

 

Teksti: Emilia Luoma

TARJOUSPYYNTÖ markkinointi- ja viestintämateriaalista

Meriturvallisuuden ja liikenteen tutkimuskeskuksen markkinointi- ja viestintämateriaalin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä tarjouspyyntö on julkaistu 9.1.2024 Hilmassa. Tarjouspyyntö on löytyy pdf-versiona myös tästä.

Tarjousten tulee vastata tarjouspyynnössä mainittuja vaatimuksia. Tarjous tulee toimittaa sähköpostitse 26.1.2024 klo 16:00 mennessä. Tarkemmat ohjeet löydät tarjouspyynnöstä.

Tarjouspyynnöstä esitetyt lisäkysymykset (päivitetty 15.1.2024)

 1. Tarjouspyynnössä mainitaan, että tilaaja tuottaa sisällön toimintakertomuksen, mutta palveluntarjoaja kuvittaa sen. Onko tilaajalla käytössää kuvapankki, vai kuvitetaanko kertomus palveluntarjoajan omalla (Adobe tms.) kuvapankilla?
  Tilaajalla on jonkin verran omia valokuvia, joita voi käyttää, mutta palveluntarjoajan tai jonkun maksullisen kuvapankin kuvia on mahdollista ostaa.
 2. Tapahtumien markkinointia varten toivotte että tarjoamme sähköisten materiaalien tuotannon. Tähän on listattu ”esitteitä ja opasteita”. Mitä tarkoitetaan sähköisellä esitteellä? Onko mahdollista antaa joku arvio siitä, miten laajasta esitteestä puhutaan?
  Tarkoitamme sähköisellä esitteellä lyhyttä (tyypillisesti max A4) esitettä, jossa kuvataan mikä tapahtuma on kyseessä, missä ja milloin se järjestetään sekä luodaan motivaatiota osallistua tapahtumaan.
 3. Onko sähköisten opasteiden osalta saatavilla jotain lisätietoa?
  Tarkoitamme opasteella julistetyyppistä kuvaa, joka voidaan laittaa esim. tapahtumapaikalla oleviin näyttöihin. Opasteesta voidaan tarvita myös erikokoisia printattavia julisteita, joita laitetaan tapahtumapaikan ulko-oveen tai kadulle A-ständiin.
 4. Hankkeiden materiaalit. Koska hankkeilla voi olla hyvin eri laajuiset loppuraportit, onko ok että tästä annetaan hinta per sivu?
  Sivuhinta on ok.
 5. Hankkeissa on myös mainittu esite, onko tällaisen esitteen laajuudesta jotain tyypillistä esimerkkiä? Vaikkapa 4-sivuinen A4?
  Tyypillisesti esite on hyvin lyhyt, esim. juuri tuo 4-sivuinen A4.
 6. Liitteet. Olemme rekisteröityneet Vastuugroupin Luotettava kumppani -palveluun. Onko sieltä saatava koosteraportti riittävä vai toivotteko erikseen dokumentteja jotka listattuna tarjouspyyntöön?
  Koosteraportti on riittävä, mikäli se sisältää tiedot kaikista niistä kelpoisuusvaatimuksista, jotka on lueteltu tarjouspyynnössä.
 7. Tarjousten arviointi -kohtaan on merkitty seuraavaa: Visuaalisen ratkaisun vastaaminen Merikotkan tarpeisiin (30%). Visuaalisen ratkaisun osalta arvioidaan esitetty luonnos ja sen vastaaminen Merikotkan tarpeisiin (rinnastus verkkosivuihin ja logoon, tutkimuskeskuksen akateemisuus). Eli pyydetäänkö tarjoajia tekemään suunnittelutyötä jo tarjousvaiheessa johonkin tarjouspyynnön tuotteeseen?
  Pyydämme, että esitätte tarjouksessa näkemyksenne, alustavaa luonnoksen tai idean yleisilmeestä, jota te ehdotatte meille ratkaisuksi. Lopullinen ratkaisu työstetään sitten yhdessä tarjouskilpailun perusteella hyväksytyn toimittajan kanssa.
 8. Mitkä palvelut kuuluvat kiinteän kokonaishinnan alle?
  Pyydämme kokonaishinnan tutkimuskeskuksen toimintaa ja tavoitteita tukevan markkinointi ja viestintämateriaalin suunnitteluun eli yleisilmeen suunnittelutyölle, huomioiden jo olemassa oleva nettisivusto ja logo. Kuten tarjouspyynnössä mainitsemme, nettisivustoon on myös mahdollista tehdä pieniä muutoksia, jotta kaikkien viestintään käytettävien tuotteiden yleisilme on yhtenäinen.
 9. Mitkä palvelut kuuluvat kiinteään kahden vuoden kokonaishintaan?
  Pyydämme kahden vuoden kiinteää hintaa niille tuotteille, jotka on lueteltu kohdassa Tarjouksen sisältö. Näitä tuotteita ovat vuosittaiset tuotteet (toimintakertomus), kertaluontoiset tuotteet (strategian ja alumnitoiminnan viestintämateriaalia) ja satunnaiset tuotteet (tapahtumat ja tutkimushankkeet).
 10. Mitkä palvelut kuuluvat erikseen tilattavien palveluiden kategoriaan, jotka hinnoitellaan tuntiperusteisesti?
  Kaikki muu mahdollinen suunnittelutyö viestintämateriaaleihin liittyen, jota saatamme tarvita kahden vuoden aikana, mutta jota emme osaa vielä täsmentää.
 11. Mitä markkinointi- ja viestintämateriaalin suunnitelman ja toteutuksen esittäminen pitää sisällään tarjouksella esitettyjen tarpeiden lisäksi?
  Tarjouspyynnössä on kuvattu ne viestintätarpeet, jotka meillä on tiedossa. Lisäksi tarjouspyynnössä on kuvattu organisaation toimintaa ja rakennetta. Halutessanne voitte tutustua organisaation myös nettisivujen kautta.
 12. Mitä visuaalisen luonnoksen pitää sisältää vai onko kyseessä vain vedos yleisestä ilmeestä?
  Pyydämme, että esitätte tarjouksessa näkemyksenne, alustavan luonnoksen tai idean yleisilmeestä, jota te ehdotatte meille ratkaisuksi. Lopullinen ratkaisu työstetään sitten yhdessä tarjouskilpailun perusteella hyväksytyn toimittajan kanssa. 
 13. Hankeraportti: onko vaatimuksena tieteellinen raportointi lähdeviitteineen vai yleisluontoisempi tiivistelmä?
  Tämä voi vaihdella. Merikotka tuottaa itse tekstin, tarvitsemme palveluntuottajalta taiton ja kuvituksen. Esimerkki hankkeen loppuraportista löytyy tästä.
 14. Mikä on hankeraportin laajuus? Entä loppuraportin laajuus.
  Molemmissa laajuus voi vaihdella, yllä esitetyssä esimerkissä on 51 sivua.
 15. Toimenpiteitä ei ole määritelty tarkasti, joten onko ajatuksenanne, että kiinteä hinta arvioidaan työaikaperusteisesti ja mikäli työaika ylittyisi se laskutetaan lisätyönä?
  Pyydämme kokonaishinnan tutkimuskeskuksen toimintaa ja tavoitteita tukevan markkinointi ja viestintämateriaalin suunnitteluun eli yleisilmeen suunnittelutyölle, huomioiden jo olemassa oleva nettisivusto ja logo. Kuten tarjouspyynnössä mainitsemme, nettisivustoon on myös mahdollista tehdä pieniä muutoksia, jotta kaikkien viestintään käytettävien tuotteiden yleisilme on yhtenäinen. Lisäksi pyydämme kiinteän hinnan kahdeksi vuodeksi kullekin tuotteelle, joita ovat vuosittaiset tuotteet (toimintakertomus), kertaluontoiset tuotteet (strategian ja alumnitoiminnan viestintämateriaalia) ja satunnaiset tuotteet (tapahtumat ja tutkimushankkeet).
 16. Valintakriteerinä on kiinteä hinta, mutta miten varmistatte tarjousten vertailtavuuden kun tarjouspyynnön mukaisesti kiinteä hinta voi sisältää erilaisia toimenpiteitä ts. eri määrän työtä?
  Kts. vastaus kysymykseen nro 15. Jos tarjouksessa ilmoitetaan hinnat pyytämällämme tavalla, niiden vertailu on mahdollista.
 17. Visuaalisen ratkaisun: mitä toivotte näkevänne, esimerkiksi loppuraportin kansi, somekuva?
  Pyydämme, että esitätte tarjouksessa näkemyksenne, alustavan luonnoksen tai idean yleisilmeestä, jota te ehdotatte meille ratkaisuksi. Lopullinen ratkaisu työstetään sitten yhdessä tarjouskilpailun perusteella hyväksytyn toimittajan kanssa.
 18. Tarjouspyynnössä pyydetään ”kiinteä kokonaishinta markkinointi- ja viestintämateriaalin suunnittelusta”. Mitä tällä tarkoitetaan, mitä tuohon kokonaishintaan tulee sisällyttää?
  Pyydämme kokonaishinnan tutkimuskeskuksen toimintaa ja tavoitteita tukevan markkinointi ja viestintämateriaalin suunnitteluun eli yleisilmeen suunnittelutyölle, huomioiden jo olemassa oleva nettisivusto ja logo. Kuten tarjouspyynnössä mainitsemme, nettisivustoon on myös mahdollista tehdä pieniä muutoksia, jotta kaikkien viestintään käytettävien tuotteiden yleisilme on yhtenäinen.
 19. Laatupisteisiin vaikuttavat ”Markkinointi- ja viestintämateriaalin suunnitelman ja toteutuksen vastaaminen Merikotkan tarpeisiin” sekä ”Visuaalisen ratkaisun (luonnos) vastaaminen Merikotkan tarpeisiin”. Voisitteko täsmentää näitä hieman? Mitä tuolla ensimmäisen kohdan suunnitelmalla tarkoitettaan? Entä mistä työstä/materiaalista haluatte tuon toisessa kohdassa mainitun luonnoksen?
  Kts. vastaus kysymykseen nro 18. Pyydämme, että esitätte tarjouksessa näkemyksenne, alustavan luonnoksen tai idean yleisilmeestä, jota te ehdotatte meille ratkaisuksi.
 20. Onko mahdollista saada jonkinlainen budjettihaarukka pyytämillenne kokonaisuuksille: Kiinteä kokonaishinta markkinointi- ja viestintämateriaalin suunnittelusta ja kiinteä kahden (2) vuoden hinta kullekin tarjouksessa esitetyn tuotteen toteuttamiselle.
  Hinnan tulee olla ehdottamaanne muutokseen nähden suhteutettu ja kohtuullinen. Tutkimushankkeiden loppuraportin hinnan voi määritellä per sivu, sillä sivumäärä voi vaihdella jonkun verran.
 21.  Pyydätte kiinteää kokonaishintaa suunnittelusta ja tuotteiden toteuttamisesta. Erittelemistänne tarpeista ei kuitenkaan mitään tarkempaa tietoa määristä eikä muitakaan yksityiskohtia?
  Tässä on esimerkki toimintasuunnitelmasta ja tutkimushankkeen loppujulkaisusta. Lisäksi tässä on esimerkki yhdestä tutkimushankkeesta, jolle on suunniteltu Merikotkan yleisilmeeseen sopiva oma graafinen ilme logoineen.
 22. Tuleeko jotain, esim. kuvia teiltä vai onko kaikki toimittajan vastuulla?
  Meillä on jonkin verran omia valokuvia, joita voi käyttää, mutta palveluntarjoajan tai jonkun maksullisen kuvapankin kuvia on mahdollista ostaa.
 23. Hinnoiteltavien palveluiden (tarpeet) luettelossa mainitaan ”Satunnaisesti tapahtumiin kytkettynä” ja ”Satunnaisesti tutkimushankkeisiin kytkettyinä”. Kuinka monta tapahtumaa ja tutkimushanketta lasketaan kiinteään kokonaishintaan?
  Pyydämme kokonaishinnan tutkimuskeskuksen toimintaa ja tavoitteita tukevan markkinointi ja viestintämateriaalin suunnitteluun eli yleisilmeen suunnittelutyölle, huomioiden jo olemassa oleva nettisivusto ja logo. Kuten tarjouspyynnössä mainitsemme, nettisivustoon on myös mahdollista tehdä pieniä muutoksia, jotta kaikkien viestintään käytettävien tuotteiden yleisilme on yhtenäinen.
 24. Ja onko mahdollista saada tarkka luettelo tapahtumamateriaaleista hinnoittelua varten?
  Tarve voi vaihdella tapahtuman luonteesta riippuen (iso tieteellinen seminaari vs. pienempi rajatulle osallistujamäärälle osoitettu työpaja). Tiedossamme olevat tarpeet on listattu tarjouspyyntöön.
 25. Palveluntarjoaja vastaa toimintakertomuksen kuvituksesta: onko Merikotkalla olemassa omaa kuvapankkia, jota hyödynnetään vai hankkiiko/kuvaako palveluntarjoaja toimintakertomuksen kuvat vuosittain?
  Tilaajalla on jonkin verran omia valokuvia, joita voi käyttää, mutta palveluntarjoajan tai jonkun maksullisen kuvapankin kuvia on mahdollista ostaa.
 26. ”Markkinointi- ja viestintämateriaalin suunnitelman ja toteutuksen vastaaminen Merikotkan tarpeisiin (15%).” Missä formaatissa ja kuinka laajana tässä esitettävä suunnitelma tehdään?
  Pyydämme, että esitätte tarjouksessa näkemyksenne, alustavaa luonnoksen tai idean yleisilmeestä, jota te ehdotatte meille ratkaisuksi.
 27. Arvioidaan esitettyjen referenssien ja saadun kuvauksen perusteella tarjotun palvelun laajuus, kattavuus ja palvelutaso sekä sen sopivuus Merikotkan tarpeisiin.
  Kuinka monta referenssiä esitetään?
  Referenssien määrä ei ole oleellista. Jos teillä on esittää referenssejä jollekin Merikotkan kaltaiselle toimijalle suunnitellusta materiaaleista, niin se on meistä kiinnostavaa.  
 28. Mitä tarkoitetaan kiinteällä kahden (2) vuoden hinnalla? Ovatko esimerkiksi tutkimushankkeisiin liittyvät tarpeet aina samat eri tutkimuksista riippumatta?
  Pyydämme kahden vuoden kiinteää hintaa niille tuotteille, jotka on lueteltu kohdassa Tarjouksen sisältö. Näitä tuotteita ovat vuosittaiset tuotteet (toimintakertomus), kertaluontoiset tuotteet (strategian ja alumnitoiminnan viestintämateriaalia) ja satunnaiset tuotteet (tapahtumat ja tutkimushankkeet). Tutkimushankkeissa ja tapahtumissa tarpeet voivat vaihdella. Tutkimushankkeiden loppuraportin hinnan voi määritellä per sivu, sillä sivumäärä voi vaihdella jonkun verran.
 29. Mitä tässä vaiheessa markkinointi- ja viestintämateriaalin suunnitelman tulee sisältää, jotta voitte vertailla tarjouksia?
  Pyydämme, että esitätte tarjouksessa näkemyksenne, alustavaa luonnoksen tai idean yleisilmeestä, jota te ehdotatte meille ratkaisuksi.
 30. Onko Merikotkan asettama aikataulu jossain nähtävillä
  Tiedossa oleva aikataulu on ilmoitettu tarjouspyynnössä ”Suunnittelutyö käynnistetään mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään helmikuun 2024 aikana. Palveluntarjoajan kanssa sovitaan tarkempi toteutusaikataulu”.
 31. Toivotteko visuaalisen ratkaisun osalta esimerkkiä jostain tietystä toteutuksesta esim. toimintakertomuksen kansikuvasta tai markkinoinnin pääilmeestä?
  Pyydämme, että esitätte tarjouksessa näkemyksenne, alustavaa luonnoksen tai idean yleisilmeestä, jota te ehdotatte meille ratkaisuksi.
 32. Mistä kaikesta haluatte nähdä referenssejä? Voivatko referenssiesimerkit olla eri asiakkaille toteutettuja toimeksiantoja?
  Jos teillä on esittää referenssejä jollekin Merikotkan kaltaiselle toimijalle suunnitellusta samantyyppisestä  materiaaleista, niin se on meistä kiinnostavaa.
 33. Pyydämme suuntaa antavaa tietoa teidän edellisten vuosien vastaavien suunnitteluprojektien vuotuisista investoinneista.
  Vuosittaisten tilattavien tuotteiden määrä vaihtelee tarpeen mukaan, koska eri tutkimushankkeissa voi olla erilaiset tarpeet viestinnälle.
 34. Tutkimuskeskuksen toimintakertomus: Kerta vuodessa, koko 210×210 mm, noin 24 sivua, värikäs. Haluatte tietää tarkalleen, paljonko tämän laajuisen julkaisun suunnittelu maksaa?
  Pyydämme kiinteän hinnan kahdeksi vuodeksi kullekin tarjouspyynnössä mainitulle tuotteelle, kuten vuosittain toteutettavalle toimintakertomukselle.
 35. Tutkimuskeskuksen strategiaan liittyvää viestintämateriaalia: Kuinka monta vastaavan tyyppistä tutkimusta olette tilannut suurin piirtein vuosittain? Vai odotatteko vain tuntihintaa tällaiseen työhön, joka sisältää suunnittelun ja projektinhallinnan?
  Tämä on kertaluontoinen tuote, jonka tarvitsemme strategian viestintää varten. Tämä voi esimerkiksi olla 1-2 kuvatiedostoa, johon on tekstien ja infograafien avulla esitetty strategiset tavoitteet, missio ja visio.
 36. Alumnitoimintaan liittyvä viestintämateriaalia: Kuinka monta vastaavan tyyppistä materiaalia olette tilannut suurin piirtein vuosittain? Vai odotatteko vain tuntihintaa tällaiseen työhön, joka sisältää suunnittelun ja projektinhallinnan?
  Tämä on kertaluontoinen tuote, jonka tarvitsemme alumnitoiminnan viestintää varten. Tämä voi esimerkiksi olla graafinen merkki tai logo, jolla alumnimme voi liittää profiiliinsa (esim. LinkedIn) ja tällä tavalla ilmaista kuuluvansa tähän ryhmään.
 37. Tapahtumiin liittyvä graafinen ilme: Kuinka monta vastaavan tyyppistä graafista ilmettä olette tilannut suurin piirtein vuosittain? Vai odotatteko vain tuntihintaa tällaiseen työhön, joka sisältää suunnittelun ja projektinhallinnan?
  Tarve voi vaihdella tapahtuman luonteesta riippuen (iso tieteellinen seminaari vs. pienempi rajatulle osallistujamäärälle osoitettu työpaja). Tässä esimerkki yhdestä viime vuonna tehdystä tapahtumasta (Komarec2023), jolle on tehty oma visuaalinen ilme.
 38. Tapahtumien markkinointiin sähköistä materiaalia; some-kuvia, erilaisia mainoskuvia, esitteitä, opasteita yms. Kuinka monta vastaavan tyyppistä Tapahtumien markkinointiin sähköistä materiaalia olette tilannut suurin piirtein vuosittain? Vai odotatteko vain tuntihintaa tällaiseen työhön, joka sisältää suunnittelun ja projektinhallinnan? Tarve voi vaihdella tapahtuman luonteesta riippuen (iso tieteellinen seminaari vs. pienempi rajatulle osallistujamäärälle osoitettu työpaja). Tässä esimerkki yhdestä viime vuonna tehdystä tapahtumasta (Komarec2023), jolle on tehty omaa markkinointimateriaalia (kts. esimerkiksi LinkedIn #komarec2023).
 39. Tutkimushankkeiden alkaessa tarvitaan hankkeelle oma graafinen ilme (pääkuvat, some-kuvat, esite, ppt-esityspohja yms.) Kuinka monta vastaavan tyyppistä tutkimushankkeiden graafista ilmettä olette tilannut suurin piirtein vuosittain? Vai odotatteko vain tuntihintaa tällaiseen työhön, joka sisältää suunnittelun ja projektinhallinnan? Tarve vaihtelee sen mukaan miten tutkimushankkeita alkaa. Tässä on esimerkki yhdestä tutkimushankkeesta, jolle on suunniteltu Merikotkan yleisilmeeseen sopiva oma graafinen ilme logoineen.
 40. Tutkimushankkeiden päättyessä loppuraportin taitto ja kuvitus Merikotkan julkaisusarjaan. Kuinka monta vastaavan tyyppistä loppuraportin taittoa ja kuvitusta olette tilannut suurin piirtein vuosittain? Vai odotatteko vain tuntihintaa tällaiseen työhön, joka sisältää suunnittelun ja projektinhallinnan?
  Tyypillisesti 1-3, mutta tämä voi vaihdella. Esimerkki hankkeen loppuraportista löytyy tästä.
 41. Mikä on hankkeen budjetti?
  Emme ole julkaisseet tarjouspyynnössä hankkeen budjettia.
 42. Toivomme tarkennusta, että mitä kiinteä 2 vuoden kausi laajuudeltaan sisältää eli kuinka paljon erilaisia tuotteita on tulossa suunnitteluun/taittoon (vuosittaiset, kertaluonteiset, satunnaiset tapahtumat, satunnaiset tutkimushankkeisiin kytkettynä)?
  Pyydämme kahden vuoden kiinteää hintaa niille tuotteille, jotka on lueteltu kohdassa Tarjouksen sisältö. Näitä tuotteita ovat vuosittaiset tuotteet (toimintakertomus), kertaluontoiset tuotteet (strategian ja alumnitoiminnan viestintämateriaalia) ja satunnaiset tuotteet (tapahtumat ja tutkimushankkeet). Toimintakertomus tuotetaan kerran vuodessa ja kertaluontoiset tuotteet tuotetaan kerran sopimuksen aikana. Satunnaiset tuotteet tuotetaan tarpeen mukaan ja niiden lukumäärä voi vaihdella.
 43. Löytyykö Merikotkan graafinen ohjeisto vai seuraammeko verkkosivuston visuaalista ilmettä?
  Pyydämme huomioiden jo olemassa olevan nettisivuston ja logon. Kuten tarjouspyynnössä mainitsemme, nettisivustoon on myös mahdollista tehdä pieniä muutoksia, jotta kaikkien viestintään käytettävien tuotteiden yleisilme on yhtenäinen.
 44. Onko asiakkaalla oma aineistopankki vai käytetäänkö esim. Kuvapankkikuvia?
  Tilaajalla on jonkin verran omia valokuvia, joita voi käyttää, mutta palveluntarjoajan tai jonkun maksullisen kuvapankin kuvia on mahdollista ostaa.
 45. Tehdäänkö kieliversioita/käännöksiä?
  Tuotamme kaikki tekstit (myös kieliversiot) itse.
 46. Tarvitaanko copy-palvelua?
  Emme pyydä tarjouksessa copy-palvelua.
 47. Tehdäänkö suunniteltuja aineistoja saavutettaviksi?
  Emme pyydä tarjouksessa saavutettavuuteen liittyvää palvelua.
 48. Mitä kautta aineistojen toimitus ja/tai vedoshyväksyntä tehdään (esim. hyväksyntäjärjestelmä)?
  Tämä voidaan sopia palveluntarjoajan kanssa.
 49. Kuka hoitaa mahdollisen aineistojen trafikoinnin eri medioihin?
  Pyydämme tarjouksessa vain materiaalia. Hoidamme aineiston siirron eri medioihin itse. Poikkeuksena tähän on nettisivuston mahdollinen päivitystarve, josta voimme sopia palveluntarjoajan kanssa erikseen.
 50. Saammeko käyttöömme vanhoja taittoaineistoja uusien pohjiksi (InDesign, Illustrator)
  Kaikki käytössämme oleva aineisto on julkaistu merikotka.fi sivustolla tai some-alustoillamme, joten ne ovat julkisesti saatavilla.
 51. Mihin ”luonnokseen” alla mainitussa tekstissä viitataan? Laatu (yhteensä 60 %), joka jakautuu seuraaviin osiin: Visuaalisen ratkaisun vastaaminen Merikotkan tarpeisiin (30 %). Visuaalisen ratkaisun osalta arvioidaan esitetty luonnos ja sen vastaaminen Merikotkan tarpeisiin (rinnastus verkkosivuihin ja logoon, tutkimuskeskuksen akateemisuus).
  Pyydämme, että esitätte tarjouksessa näkemyksenne, alustavaa luonnoksen tai idean yleisilmeestä, jota te ehdotatte meille ratkaisuksi. Lopullinen ratkaisu työstetään sitten yhdessä tarjouskilpailun perusteella hyväksytyn toimittajan kanssa.
 52. Mitä referenssejä tilaaja minimissään edellyttää?
  Referenssien määrä ei ole oleellista. Jos teillä on esittää referenssejä jollekin Merikotkan kaltaiselle toimijalle suunnitellusta materiaaleista, niin se on meistä kiinnostavaa. 
 53. Pitääkö referenssien olla firman referenssejä vai henkilökohtaisia?
  Tätä ei ole määritelty tarjouspyynnössä, mutta pidämme toki siitä, että kunkin esitetyn referenssin suunnittelija/t mainitaan.
 54. Edellytetäänkö työryhmältä tiettyjä osaamisvuosia?
  Tätä ei ole määritelty tarjouspyynnössä.

Tarjoajan tulee esittää tarjouskilpailuun liittyvät mahdolliset lisäkysymykset ja tiedustelut viimeistään 12.1.2024 sähköpostilla: anna.kiiski@merikotka.fi Aiheeseen merkintä: Kysymyksiä markkinointi- ja viestintämateriaali 2024

Kaikki vastaukset kysymyksiin julkaistaan tällä sivulla.

Väitös: Kohti turvallista autonomisen merenkulun aikakautta

Merikotkan tutkijaverkoston jäsen Meriam Chaal puolustaa meritekniikan alan väitöskirjaansa Aalto-yliopistolla 11.01.2024. Vastaväittäjänä toimii Professori Gerasimos Theotokatos, skotlantilaisen Strathclyden yliopiston Merenkulun turvallisuuden tutkimuskeskuksen johtaja.

Chaalin autonomiseen merenkulkuun liittyvä väitöskirja ”Advancing Safety in Autonomous Shipping Through Modern Hazard Analysis Methods: A System-Theoretic Approach” koostuu kolmesta tieteellisestä artikkelista ja yhteenveto-osiosta. Autonomiset alukset (Maritime Autonomous Surface Ships – MASS) hyödyntävät automatisaatiota navigoinnissa, ohjauksessa ja muussa operoinnissaan ja pystyvät näin suorittamaan erilaisia tehtäviä ja toimintoja ilman ihmisen suoraa ohjausta tai valvontaa. Aluksilla on käytössä edistynyttä teknologiaa, kuten uudenaikaisia antureita, viestintätekniikoita sekä koneoppimista ja tietokonenäköalgoritmeja.

Autonomisten alusten odotetaan parantavan merenkulun turvallisuutta sekä alusten energiatalouden ja logistiikkaketjujen tehokkuutta. ”Tulevaisuuden merenkulussa autonomisten alusten ja järjestelmien rooli tulee todennäköisesti lisääntymään merkittävästi”, sanoo Meriam Chaal. ”Käynnissä oleva siirtymä tuo kuitenkin mukanaan uusia turvallisuushaasteita, jotka edellyttävät huolellista riskiarviointia ja kokonaan uudenlaisia lähestymistapoja turvallisuuteen”, hän jatkaa.

Väitöskirjassaan Chaal tarkastelee ensin autonomisen merenkulun historiallista kehitystä turvallisuusriskien ja luotettavuuden näkökulmasta. Tämän jälkeen hän esittelee uudenlaisen autonomisten alusten riskiarviointiin suunnittelemansa lähestymistavan ja sovelluksen. Sovellus yhdistelee elementtejä laadullisesta systeemiteoreettisesta prosessianalyysista (Systems Theoretic Process Analysis) ja todennäköisyyspohjaisista systeemi- ja päätösmallinnukseen soveltuvista bayesverkoista. Chaalin lähestymistapa on yhteensopiva yleisimmin käytettyjen merenkulun riskien ja turvallisuuden arviointikehikoiden kanssa. Se tukee autonomisen merenkulun riskien ja tietotarpeiden tunnistamista ja mahdollistaa riskinhallintatoimenpiteiden arvioinnin ja priorisoinnin.

”Väitöskirjani tarjoaa ikään kuin teknisen kompassin, jonka avulla merisektori voi suunnistaa kohti turvallista autonomisen merenkulun aikakautta”, kiteyttää Meriam Chaal ja jatkaa: ”Automatisaatio muuttaa meriteollisuutta ja väitöskirja luo perustaa standardoidulle autonomisten alusjärjestelmien turvallisuussuunnittelulle.”

Meriam Chaal on tehnyt väitöskirjatyönsä osana Safe and Efficient Marine and Ship Systems -tutkimusryhmää, jota johtaa myös Merikotkan johtoryhmässä vaikuttava apulaisprofessori Osiris Valdez Banda.

Väitöskirjan yhteenveto on ladattavissa Aaltodoc-julkaisuarkistosta.

 

Kirjoittanut: Annukka Lehikoinen

Väitös: Työkaluja etäluotsausjärjestelmien riskinhallintaan

Merikotkan tutkijaverkostoon kuuluvan Sunil Basnetin meritekniikan alan väitöskirjan tarkistustilaisuus järjestetään 15.12.2023 Aalto-yliopistolla. Vastaväittäjänä toimii professori Ioannis M. Dokas Demokritoksen yliopistosta Kreikasta. Basnet on tehnyt väitöskirjatyönsä osana Safe and Efficient Marine and Ship Systems -tutkimusryhmää, jota johtaa myös Merikotkan johtoryhmässä vaikuttava apulaisprofessori Osiris Valdez Banda.

Basnetin englanninkielinen turvallisen etäluotsauksen kehittämiseen keskittyvä väitöskirja ”Managing risks in maritime remote pilotage using the basis of the Formal Safety Assessment ” koostuu neljästä tieteellisestä artikkelista ja yhteenveto-osiosta.

Luotsauspalvelun tarkoituksena on estää alusonnettomuuksia tietyllä alueella tarjoamalla navigointiapua paikalliset olot hyvin tuntevan henkilön, luotsin, toimesta. Etäluotsaus on suhteellisen uusi konsepti, jossa luotsi avustaa laivan miehistöä maista käsin.

”Etäluotsauksen idea on parantaa sekä toiminnan turvallisuutta, että sen kustannustehokkuutta”, kertoo Sunil Basnet. ”Toteutus kuitenkin vaatii uusien laitteiden ja tietojärjestelmien käyttöönottoa niin laivoilla, väylillä kuin luotsiasemillakin. Kokonaisuuden monimutkaistuessa tämä johtaa uudenlaisiin riskeihin, mikä edellyttää myös turvallisuuden hallintajärjestelmien uudelleenarvioimista ja päivittämistä”, hän jatkaa.

Basnetin väitöskirja esittelee uuden, moderniin etäluotsausjärjestelmään soveltuvan riskienhallintakehikon, joka käsittää systemaattisen analyysiprotokollan mallinnustyökaluineen. Kehikko on yhteensopiva Kansainvälisen Merenkulkujärjestö IMO:n kehittämän FSA (Formal Safety Assessment) -turvallisuuden arviointi- ja hallintaprosessin kanssa. FSA on laajasti käytössä merenkulun piirissä.

”Tutkimustyöni luo vahvan perustan vasta kehittymässä olevan etäluotsauksen tehokkaalle riskien hallinnalle, johon ei tähän mennessä ole ollut tarjolla soveltuvaa mallia”, toteaa Sunil Basnet ja jatkaa: ”Menetelmällisesti väitöskirjani täyttää myös joitakin yleisempiä FSA:n soveltamiseen liittyviä aukkoja esittelemällä kokonaan uudenlaisen tavan yhdistellä edistyneiden systeemimallinnustekniikoiden parhaita puolia. Tämä on merkittävää koko merenkulkujärjestelmän turvallisuuden edistämiselle.”

Julkinen väitöstilaisuus järjestetään 15.12.2023 klo 12:00–16:00 osoitteessa Otakaari 4, Espoo (auditorio 216). Tapahtumaa voi seurata myös verkossa Zoomin kautta.

Väitöskirjan yhteenveto on ladattavissa Aaltodoc-julkaisuarkistosta.

 

Kirjoittanut: Annukka Lehikoinen

Komarec23-konferenssi: Merenkulun kestävä kehitys edellyttää yhteistä tilannekuvaa

Ensimmäinen merenkulun kestävään kehittämiseen keskittyvä Kotka Maritime Research Conference (Komarec)-konferenssi on menestyksekkäästi takanapäin. Tapahtuma järjestettiin 8.-9.11.2023 Kotkan uudella Satama Areenalla. Konferenssin suunnittelu aloitettiin jo varhain keväällä ja toteutukseen osallistui Merikotka ry:n henkilökunnan apuna joukko tutkimuskeskuksen tutkijaverkoston asiantuntijoita, sidosryhmien edustajia, sekä Satama Areenan tapahtumajärjestelyn ammattilaisia.

Yhtenä keskeisenä Komarec:ille määrittelemänämme tavoitteena oli tuoda yhteen tutkijoita, viranomaisia, yrityksiä ja etujärjestöjä – eli kaikkia niitä toimijoita, joiden yhteistyötä merenkulun ja merikuljetusten kestävä kehittäminen vaatii – jakamaan tietoa ja keskustelemaan mahdollisista tavoista edistää kestävämpiä merenkulun käytäntöjä. Konferenssiin osallistui noin 80 henkilöä, jotka edustivat kattavasti kaikkia tavoiteltuja kohderyhmiä. Osallistujista 57 % oli tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden edustajia ja loput 43 % sidosryhmäorganisaatioista. Tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden edustajat tulivat kaikkiaan 14:stä ja sidosryhmäläiset 21:stä eri organisaatiosta. Niin merenkulun kuin tieteellisen tutkimuksenkin kansainvälisen luonteen mukaisesti konferenssin kieli oli englanti ja myös kansainvälisiä osallistujia tavoiteltiin. Laajasta monikulttuurisesta osallistujakaartista valtaosa oli suomalaisiin organisaatioihin sijoittuvia tutkijoita ja asiantuntijoita, mutta konferenssivieraita saapui myös Virosta, Puolasta ja Kanadasta asti.

Merikotkan toiminnanjohtaja AnnaKiiski toivottamassa ensimmäisen konferenssipäivän yleisön tervetulleeksi.

Sektorirajat ylittäviä kohtaamisia

Konferenssin avasi Kotkan kaupungin kehitysjohtaja Toni Vanhala, joka toivotti niin Komarec-tapahtuman kuin sen osallistujatkin tervetulleiksi Kotkaan. Ensimmäisen päivän pääpuhuja tuli kaukaa Kanadasta asti: apulaisprofessori Floris Goerlandt Dalhousien yliopistosta kertoi konferenssiväelle Kanadassa meneillään olevasta työstä merenkulun kestävän kehittämisen saralla. Toisen konferenssipäivän avasi puolestaan Itämeren kansainvälisen yhteistyöelimen HELCOMin puheenjohtaja Rüdiger Strempel, kertoen HELCOMin työstä meriympäristön kannalta kestävien merellisten toimintojen kehittämisessä.

Tutkijoiden esitelmissä kestävämpään merenkulkuun liittyvien näkökulmien kirjo oli ilahduttavan monitieteinen ja laaja, vaihdellen ympäristökysymyksistä teknisten työkalujen kehitykseen ja operoinnin optimoinnista inhimillisiin tekijöihin sekä lainsäädäntöön. Esitykset oli jaettu neljään teemasessioon. Teemat liittyivät merenkulun ympäristövaikutuksiin, energiatehokkaaseen talvimerenkulkuun, ”älykkääseen” – eli automatisoituvaan ja tekoälyä hyödyntävään – meriliikenteeseen ja satamiin, sekä riskiarvioiden ja oppimisen merkitykseen merenkulun turvallisuuden kehittämisessä.

Teemasessioita moderoineet puheenjohtajat edustivat merenkulun kannalta tärkeitä toimijatahoja Suomessa. Puheenjohtajina toimivat Eero Hokkanen Liikenne- ja viestintäministeriöstä, Mirka Laurila-Pant Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, Helena Orädd Väylävirastosta, Mats Björkendahl Suomen varustamot ry:stä, Mia Hytti Elävä Itämeri säätiöstä, Päivi Brunou Metalliteollisuuden standardisointiyhdistyksestä sekä Ilkka Rytkölä Meyer Turku Oy:sta. Merenkulun koulutusnäkökulmaa edusti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun logistiikan ja merenkulun alan koulutusjohtaja Olli-Pekka Brunila.

Floris Goerlandt Dalhousie-yliopistosta kertoi Kanadassa meneillään olevasta työstä merenkulun kestävän kehittämisen saralla.
Rüdiger Strempel puhui HELCOMin työstä meriympäristön kannalta kestävien merellisten toimintojen kehittämisessä.

Kommunikaatio, ennakointi ja systeeminen ymmärrys kestävän vihreän siirtymän mahdollistajina

Tieteenalojen ja toimijasektoreiden välisen dialogin kautta Komarec-konferenssin tavoitteena oli kartoittaa ja lisätä tietoisuutta tutkimuksesta liittyen merenkulun kestävyyteen ja kestävään kehittämiseen. Halusimme synnyttää keskustelua esitettyjen tutkimuskysymysten ja -tulosten yhteiskunnallisista vaikutuksista, sekä tunnistaa yhdessä tulevia tietotarpeita.

Konferenssiesitelmien lomassa käydyissä keskusteluissa nousi vahvasti esiin yhteistyön ja kommunikaation tärkeys niin kansallisella, Itämeren alueen, EU:n ja kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n tasolla, kuin myös sektoritasolla tutkijoiden, yritysten, viranomaisten ja poliitikkojen kesken. Havaitsimme myös yhdessä, miten termeillä voi joskus olla hyvin erilaisia merkityksiä eri yhteyksissä. Tämä toi konkreettisesti esiin käytettyjen termien tapauskohtaisen avaamisen tärkeyden osana kestävyyskeskustelua.

Myös merenkulun alalla kestävyys vihreän siirtymän kontekstissa on aiheena tämän päivän ”kuuma peruna”. Tutkimus voikin auttaa kehittämään ratkaisuja siihen, millä tavalla vihreää siirtymää voidaan tällä sektorilla toteuttaa kestävästi: eettisesti ja oikeudenmukaisesti, taloudelliset menetykset minimoiden.  Merenkulku itsessään edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista palvelemalla sosiaalista hyvinvointia mahdollistaen ihmisten ja tavaroiden liikkumisen sekä edistäen positiivista talouskehitystä. Jotta toiminnan voidaan sanoa olevan kestävää, tässä tulisi kuitenkin onnistua heikentämättä ympäristön tilaa sekä vaarantamatta ihmisten turvallisuutta tai muita yhteiskunnallisia arvoja, kuten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Tämä on maailmanlaajuinen haaste kaikilla aloilla ja sen ratkominen edellyttää eri näkökulmien yhteen tuomista ja niiden välisten kytkösten ja yhteistyötarpeiden tunnistamista.

Komarec-konferenssissa tämä yhteisen tilannekuvan tarve ja tärkeys nousi esiin selkeästi muun muassa tekoälyn ja merenkulun automatisaation lisääntymisen kontekstissa. Erilaiset tekoälyratkaisut voivat auttaa merenkulun negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämisessä ja myös operoinnin kustannustehokkuuden parantamisessa. Jotta näin tapahtuisi, pitää teknisen kehitystyön lisäksi miettiä ennakoidusti uusien innovaatioiden käyttöön liittyviä riskejä ja sitä, miten esimerkiksi lainsäädäntöä, vastuiden määrittelyä, sekä infrastruktuuria tulisi kehittää, jotta automatisaatiokehitys olisi kokonaisvaltaisesti kestävää. Yksi hyvin keskeinen kysymys tekoälyn lisääntyessä on myös operoivan henkilöstön työhyvinvointi ja uudet osaamistarpeet: miten nämä voidaan varmistaa osana kehitystä.

Jatkoa seuraa

Merikotkan tutkijaverkoston yhteisenä visiona on merenkulun kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen edistäminen tieteellisen yhteistyön ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun keinoin. Komarec-konferenssi tukee tätä tavoitetta muun muassa tarjoamalla areenan vuoropuhelulle, näkyvyyttä tutkimukselle, sekä mahdollisuuden kartoittaa tulevia tutkimus- ja kehitystarpeita. Monitieteinen ja sektorirajat ylittävä formaatti laittoi tutkijat miettimään erityisen tarkasti sitä, miten esittää tutkimusaiheensa ja -tuloksensa kaikille ymmärrettävästi, ja palautekyselymme perusteella tämä koettiin heidän itsensäkin taholta hyödylliseksi. Sidosryhmien aktiivinen osallistuminen keskusteluun puolestaan varmisti sen, että tutkijoiden töitä tarkasteltiin erityisesti niiden yhteiskunnallisen merkityksen näkökulmasta. Tällainen näkökulman laajentaminen on hyödyllistä erityisesti tutkijantaipaleensa alkuvaiheessa oleville.

Saamamme positiivisen palautteen perusteella voidaan sanoa, että ensimmäinen Komarec-tapahtuma oli onnistunut. Saimme myös useita hyviä kehitysehdotuksia jatkoa ajatellen. Ilahduttavaa oli, että tapahtumalle nähtiin olevan tarvetta myös jatkossa. Tämän kokemuksen pohjalta uskallamme jo luvata, että konferenssista lähdetään kehittämään säännöllisesti toistuvaa, yhä kansainvälisempää ja mahdollisesti myös suurempaa tapahtumaa, joka tarjoaa mielekästä sisältöä ja tarttumapintaa kaikille merenkulun kestävästä kehittämisestä jollain tavoin kiinnostuneille tahoille pitäen kuitenkin korkeatasoisen tutkimuksen keskiössä.

Päivi Kuusisto Neste Oy:ltä kertoi yleisölle tutkimustuloksista liittyen uusien polttoaineiden tarjoamiin mahdollisuuksiin kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Istumassa session puheenjohtajat Mia Hytti ja Mats Björkendahl.
Mashrura Musharraf Aalto-yliopistosta esitteli päätöstukityökalua talvimerenkulun optimointiin. Istumassa session puheenjohtajat Helena Orädd ja Eero Hokkanen.
Beatrice Schütte Helsingin ja Lapin yliopistoista puhui tekoälyn hyödyntämiseen merenkulussa liittyvistä lainsäädännöllisistä haasteista. Istumassa session puheenjohtajat Päivi Brunou ja Ilkka Rytkölä
Nina Janasik Helsingin yliopistosta esitteli ajatuksen ennakoivan infrastruktuurisuunnittelun tärkeydestä osana merenkulun kestävää vihreää siirtymää. Istumassa Päivi Brunou ja Ilkka Rytkölä.
Liangliang Lu Aalto-yliopistosta puhui kehitteillä olevasta työkalusta, jota voidaan hyödyntää merenkulun riskien arvioinnissa ja hallinnassa.  Istumassa session puheenjohtajat Olli-Pekka Brunila ja Mirka Laurila-Pant
Teksti ja kuvat: Annukka Lehikoinen